Thuê chỗ đặt máy chủ

Trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế tier 3+, đảm bảo dự phòng 2n+1

Dedicate Private Cloud

Hệ thống riêng của bạn, đảm bảo an toàn riêng tư và toàn vẹn dữ liệu

Bảng giá thuê máy chủ

Chi tiết phí dịch vụ thuê máy chủ. Tối ưu chi phí cho khách hàng

Cloud Server

Nền tảng điện toán đám mây, hoạt động trên nhiều kết nối server vật lý khác nhau

Windows Server 2019

Thêm tài khoản người dùng bằng câu lệnh trên window server 2019

Dùng Powershell hoặc Command Prompt để thêm tài khoản người dùng sử dụng lệnh dsadd user.

				
					# show current user list
PS C:\Users\Administrator> dsquery user -name * 
"CN=Administrator,CN=Users,DC=srv,DC=world"
"CN=Guest,CN=Users,DC=srv,DC=world"
"CN=Serverworld,CN=Users,DC=srv,DC=world"
"CN=sshd,CN=Users,DC=srv,DC=world"
"CN=krbtgt,CN=Users,DC=srv,DC=world"

# for example, add [Redstone] user
PS C:\Users\Administrator> dsadd user CN=Redstone,CN=Users,DC=srv,DC=world `
-pwd P@ssw0rd01 `
-mustchpwd yes `
-ln Redstone `
-fn R5 `
-email Redstone@srv.world `
-display "Redstone R5" 
dsadd succeeded:CN=Redstone,CN=Users,DC=srv,DC=world

PS C:\Users\Administrator> dsquery user -name Redstone 
"CN=Redstone,CN=Users,DC=srv,DC=world"


# options for [dsadd user]
PS C:\Users\Administrator> dsadd user /? 
Description: Adds a user to the directory.

Syntax: dsadd user <UserDN> [-samid <SAMName>] [-upn <UPN>] [-fn <FirstName>]
    [-mi <Initial>] [-ln <LastName>] [-display <DisplayName>]
    [-empid <EmployeeID>] [-pwd {<Password> | *}] [-desc <Description>]
    [-memberof <Group ...>] [-office <Office>] [-tel <Phone#>]
    [-email <Email>] [-hometel <HomePhone#>] [-pager <Pager#>]
    [-mobile <CellPhone#>] [-fax <Fax#>] [-iptel <IPPhone#>]
    [-webpg <WebPage>] [-title <Title>] [-dept <Department>]
    [-company <Company>] [-mgr <Manager>] [-hmdir <HomeDir>]
    [-hmdrv <DriveLtr:>] [-profile <ProfilePath>] [-loscr <ScriptPath>]
    [-mustchpwd {yes | no}] [-canchpwd {yes | no}]
    [-reversiblepwd {yes | no}] [-pwdneverexpires {yes | no}]
    [-acctexpires <NumDays>] [-disabled {yes | no}]
    [{-s <Server> | -d <Domain>}] [-u <UserName>]
    [-p {<Password> | *}] [-q] [{-uc | -uco | -uci}]
    [-fnp <FirstNamePhonetic>] [-lnp <LastNamePhonetic>]
    [-displayp <DisplayNamePhonetic>]
.....
.....
				
			

Để xóa tài khoản người dùng, sử dụng lệnh dsrm

				
					# for example, delete [Redstone] user
PS C:\Users\Administrator> dsrm "CN=Redstone,CN=Users,DC=srv,DC=world" 
Are you sure you wish to delete CN=Redstone,CN=Users,DC=srv,DC=world (Y/N)? y
dsrm succeeded:CN=Redstone,CN=Users,DC=srv,DC=world
				
			

Nếu bạn sử dụng PowerShell, bạn có thể sử dụng Cmdlet cho PowerShell.

				
					# show current user list
PS C:\Users\Administrator> Get-ADUser -Filter * | Format-Table DistinguishedName 

DistinguishedName
-----------------
CN=Administrator,CN=Users,DC=srv,DC=world
CN=Guest,CN=Users,DC=srv,DC=world
CN=Serverworld,CN=Users,DC=srv,DC=world
CN=sshd,CN=Users,DC=srv,DC=world
CN=krbtgt,CN=Users,DC=srv,DC=world

# for example, add [Redstone] user
PS C:\Users\Administrator> New-ADUser Redstone `
-Surname Redstone `
-GivenName R5 `
-DisplayName "Redstone R5" `
-EmailAddress "Redstone@srv.world" `
-AccountPassword (ConvertTo-SecureString -AsPlainText "P@ssw0rd01" -Force) `
-ChangePasswordAtLogon $true `
-Enabled $true 

# verify
PS C:\Users\Administrator> Get-ADUser -Identity Redstone 

DistinguishedName : CN=Redstone,CN=Users,DC=srv,DC=world
Enabled      : True
GivenName     : R5
Name       : Redstone
ObjectClass    : user
ObjectGUID    : 0c65ad43-9cb2-4808-a2b3-72b731377a8f
SamAccountName  : Redstone
SID        : S-1-5-21-1938244123-2570910143-1886879425-1107
Surname      : Redstone
UserPrincipalName :


# if delete, do like follows
PS C:\Users\Administrator> Remove-ADUser -Identity "CN=Redstone,CN=Users,DC=srv,DC=world" 

Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove" on target "CN=Redstone,CN=Users,DC=srv,DC=world".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"): Y


# options for [New-ADUser] command
PS C:\Users\Administrator> Get-Help New-ADUser 

NAME
  New-ADUser

Description
  Creates a new Active Directory user.

Syntax
  New-ADUser [-Name] <String> [-AccountExpirationDate <DateTime>] [-AccountNotDelegated <Boolean>] [-AccountPassword
  <SecureString>] [-AllowReversiblePasswordEncryption <Boolean>] [-AuthenticationPolicy <ADAuthenticationPolicy>] [-A
  uthenticationPolicySilo <ADAuthenticationPolicySilo>] [-AuthType {Negotiate | Basic}] [-CannotChangePassword <Boole
  an>] [-Certificates <X509Certificate[]>] [-ChangePasswordAtLogon <Boolean>] [-City <String>] [-Company <String>] [-
  CompoundIdentitySupported <Boolean>] [-Country <String>] [-Credential <PSCredential>] [-Department <String>] [-Desc
  ription <String>] [-DisplayName <String>] [-Division <String>] [-EmailAddress <String>] [-EmployeeID <String>] [-Em
  ployeeNumber <String>] [-Enabled <Boolean>] [-Fax <String>] [-GivenName <String>] [-HomeDirectory <String>] [-HomeD
  rive <String>] [-HomePage <String>] [-HomePhone <String>] [-Initials <String>] [-Instance <ADUser>] [-KerberosEncry
  ptionType {None | DES | RC4 | AES128 | AES256}] [-LogonWorkstations <String>] [-Manager <ADUser>] [-MobilePhone <St
  ring>] [-Office <String>] [-OfficePhone <String>] [-Organization <String>] [-OtherAttributes <Hashtable>] [-OtherNa
  me <String>] [-PassThru] [-PasswordNeverExpires <Boolean>] [-PasswordNotRequired <Boolean>] [-Path <String>] [-POBo
  x <String>] [-PostalCode <String>] [-PrincipalsAllowedToDelegateToAccount <ADPrincipal[]>] [-ProfilePath <String>]
  [-SamAccountName <String>] [-ScriptPath <String>] [-Server <String>] [-ServicePrincipalNames <String[]>] [-Smartcar
  dLogonRequired <Boolean>] [-State <String>] [-StreetAddress <String>] [-Surname <String>] [-Title <String>] [-Trust
  edForDelegation <Boolean>] [-Type <String>] [-UserPrincipalName <String>] [-Confirm] [-WhatIf] [<CommonParameters>]

.....
.....
				
			

Thêm thuộc tính Unix cho người dùng trên Powershell, sử dụng câu lệnh Set-ADUser

				
					# for example, add atrributes to [Redstone] user
PS C:\Users\Administrator> Get-ADUser -Identity Redstone 

DistinguishedName : CN=Redstone,CN=Users,DC=srv,DC=world
Enabled      : True
GivenName     : R5
Name       : Redstone
ObjectClass    : user
ObjectGUID    : 62e8a6bd-feec-4700-830b-eafdbf5b8faa
SamAccountName  : Redstone
SID        : S-1-5-21-1938244123-2570910143-1886879425-1121
Surname      : Redstone
UserPrincipalName :

# soecify minimum required attributes for UNIX/Linux users with hash table
PS C:\Users\Administrator> Set-ADUser -identity "CN=Redstone,CN=Users,DC=srv,DC=world" `
-Add @{uidNumber="5001"; gidNumber="100"; loginShell="/bin/bash"; unixHomeDirectory="/home/Redstone"} 

# verify
PS C:\Users\Administrator> Get-ADUser -Identity Redstone -Properties * | Out-String -Stream | Select-String "uidNumber","gidNumber","loginShell","unixHomeDirectory" 

gidNumber              : 100
loginShell              : /bin/bash
uidNumber              : 5001
unixHomeDirectory          : /home/Redstone
				
			

Share: