Thuê chỗ đặt máy chủ

Trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế tier 3+, đảm bảo dự phòng 2n+1

Dedicate Private Cloud

Hệ thống riêng của bạn, đảm bảo an toàn riêng tư và toàn vẹn dữ liệu

Bảng giá thuê máy chủ

Chi tiết phí dịch vụ thuê máy chủ. Tối ưu chi phí cho khách hàng

Cloud Server

Nền tảng điện toán đám mây, hoạt động trên nhiều kết nối server vật lý khác nhau

Windows Server 2019

Thêm Computer Accounts trên windows server 2019

Thêm Computer Accounts trên CUI

Chạy PowerShell hoặc Command Prompt và sừ dụng lệnh dsadd computer

				
					# show current computer list
PS C:\Users\Administrator> dsquery computer -name * 
"CN=FD3S,OU=Domain Controllers,DC=srv,DC=world"
"CN=RX-5,CN=Computers,DC=srv,DC=world"

# for example, add a computer [RX-7] under the [Computers]
PS C:\Users\Administrator> dsadd computer CN=RX-7,CN=Computers,DC=srv,DC=world 
dsadd succeeded:CN=RX-7,CN=Computers,DC=srv,DC=world

PS C:\Users\Administrator> dsquery computer -name RX-7 
"CN=RX-7,CN=Computers,DC=srv,DC=world"


# options for [dsadd computer]
PS C:\Users\Administrator> dsadd computer /? 

Description: Adds a computer to the directory.

Syntax: dsadd computer <ComputerDN> [-samid <SAMName>] [-desc <Description>]
    [-loc <Location>] [-memberof <Group ...>]
    [{-s <Server> | -d <Domain>}] [-u <UserName>]
    [-p {<Password> | *}] [-q] [{-uc | -uco | -uci}]

.....
.....
				
			

Nếu bạn muốn xóa Computer Accounts, sử dụng lệnh dsrm

				
					# for example, delete a computer [RX-7]
PS C:\Users\Administrator> dsquery computer -name RX-7 
"CN=RX-7,CN=Computers,DC=srv,DC=world"

PS C:\Users\Administrator> dsrm "CN=RX-7,CN=Computers,DC=srv,DC=world" 
Are you sure you wish to delete CN=RX-7,CN=Computers,DC=srv,DC=world (Y/N)? y
dsrm succeeded:CN=RX-7,CN=Computers,DC=srv,DC=world
				
			

Nếu bạn sử dụng PowerShell, bạn có thể sử dụng Cmdlet cho PowerShell.

				
					# show current computer list
PS C:\Users\Administrator> Get-ADComputer -Filter * | Format-Table DistinguishedName 

DistinguishedName
-----------------
CN=FD3S,OU=Domain Controllers,DC=srv,DC=world
CN=RX-7,CN=Computers,DC=srv,DC=world

# for example, add a computer [RX-9]
PS C:\Users\Administrator> New-ADComputer -Name RX-9 

# verify
PS C:\Users\Administrator> Get-ADComputer -Filter * | Format-Table DistinguishedName 

DistinguishedName
-----------------
CN=FD3S,OU=Domain Controllers,DC=srv,DC=world
CN=RX-7,CN=Computers,DC=srv,DC=world
CN=RX-9,CN=Computers,DC=srv,DC=world

# for adding computer with some parameters like OU or admin account
PS C:\Users\Administrator> New-ADComputer -Name RX-8 `
-Path "OU=Computers,OU=Hiroshima,DC=srv,DC=world" `
-ManagedBy "CN=Serverworld,CN=Users,DC=srv,DC=world" 


# if delete, do like follows
PS C:\Users\Administrator> Remove-ADComputer -Identity "CN=RX-9,CN=Computers,DC=srv,DC=world" 

Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove" on target "CN=RX-9,CN=Computers,DC=srv,DC=world".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"): Y


# options for [New-ADComputer]
PS C:\Users\Administrator> Get-Help New-ADComputer 

NAME
  New-ADComputer

SYNOPSIS
  Creates a new Active Directory computer.


SYNTAX
  New-ADComputer [-Name] <String> [-AccountExpirationDate <DateTime>] [-AccountNotDelegated <Boolean>] [-AccountPassw
  ord <SecureString>] [-AllowReversiblePasswordEncryption <Boolean>] [-AuthenticationPolicy <ADAuthenticationPolicy>]
   [-AuthenticationPolicySilo <ADAuthenticationPolicySilo>] [-AuthType {Negotiate | Basic}] [-CannotChangePassword <B
  oolean>] [-Certificates <X509Certificate[]>] [-ChangePasswordAtLogon <Boolean>] [-CompoundIdentitySupported <Boolea
  n>] [-Credential <PSCredential>] [-Description <String>] [-DisplayName <String>] [-DNSHostName <String>] [-Enabled
  <Boolean>] [-HomePage <String>] [-Instance <ADComputer>] [-KerberosEncryptionType {None | DES | RC4 | AES128 | AES2
  56}] [-Location <String>] [-ManagedBy <ADPrincipal>] [-OperatingSystem <String>] [-OperatingSystemHotfix <String>]
  [-OperatingSystemServicePack <String>] [-OperatingSystemVersion <String>] [-OtherAttributes <Hashtable>] [-PassThru
  ] [-PasswordNeverExpires <Boolean>] [-PasswordNotRequired <Boolean>] [-Path <String>] [-PrincipalsAllowedToDelegate
  ToAccount <ADPrincipal[]>] [-SAMAccountName <String>] [-Server <String>] [-ServicePrincipalNames <String[]>] [-Trus
  tedForDelegation <Boolean>] [-UserPrincipalName <String>] [-Confirm] [-WhatIf] [<CommonParameters>]

.....
.....
				
			

Thêm Computer Accounts trên GUI

Mở Server Manager và chọn ToolsActive Directory Users and Conputers, tiếp theo bấm chuột phải vào Computers – New – Computer.

Nhập tên máy tính mà bạn muốn đặt.

theo mặc định, người dùng khi sử dụng để tham gia vào domain được thêm vào theo nhóm người dùng là [domain admin], nếu bạn muốn thay đổi thì có thể thay đổi trong user or group

Vậy là một máy tính mới vừa được thêm vào.

Share: