Thuê chỗ đặt máy chủ

Trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế tier 3+, đảm bảo dự phòng 2n+1

Dedicate Private Cloud

Hệ thống riêng của bạn, đảm bảo an toàn riêng tư và toàn vẹn dữ liệu

Bảng giá thuê máy chủ

Chi tiết phí dịch vụ thuê máy chủ. Tối ưu chi phí cho khách hàng

Cloud Server

Nền tảng điện toán đám mây, hoạt động trên nhiều kết nối server vật lý khác nhau

Cấu hình Publish RemoteApp

Tóm tắt nội dung

Publish RemoteApp dùng để kết nối với các ứng dụng từ xa của máy client.
Cấu hình trên PowerShell như sau.
Mở PowerShell với quyền quản trị và làm như sau.

				
					Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

# for example, publish Server Manager application
# -CollectionName (collection name you created)
# -DisplayName (any display name)
# -FilePath (Path of the program you publish)
PS C:\Users\serverworld> New-RDRemoteApp -CollectionName "rx-7.srv.world" `
-DisplayName "ServerManager" `
-FilePath "C:\Windows\System32\ServerManager.exe" 

# confirm settings
PS C:\Users\serverworld> Get-RDRemoteApp -CollectionName "rx-7.srv.world" 

CollectionName Alias     DisplayName       FilePath             ShowIn CommandLin RequiredC UserGroups
                                            WebAcc eSetting  ommandLin
                                            ess        e
-------------- -----     -----------       --------             ------ ---------- --------- ----------
rx-7.srv.world ServerManager ServerManager      C:\Windows\System32\ServerMan... True  DoNotAllow
				
			
Cấu hình trên GUI Mở Server Manager,
Publish_RemoteApp
Publish_RemoteApp
Publish_RemoteApp
Publish_RemoteApp