Thuê mail hosting

Bảng giá dịch vụ thuê Mail hosting

MAIL 1

45.000/tháng

 • Dung Lượng lưu trữ: 1000MB
 • số lượng account : 5
 • Giao diện Quản trị: Hosting controller

Đăng ký

MAIL 2

90.000/tháng

 • Dung Lượng lưu trữ: 2000MB
 • số lượng account : 20
 • Giao diện Quản trị: Hosting controller

Đăng ký

MAIL 3

170.000/tháng

 • Dung Lượng lưu trữ: 5000MB
 • số lượng account : 50
 • Giao diện Quản trị: Hosting controller

Đăng ký

MAIL 4

290.000/tháng

 • Dung Lượng lưu trữ: 10 000MB
 • số lượng account : 100
 • Giao diện Quản trị: Hosting controller

Đăng ký

MAIL 5

400.000/tháng

 • Dung Lượng lưu trữ: 20 000MB
 • số lượng account : 200
 • Giao diện Quản trị: Hosting controller

Đăng ký

MAIL 6

500.000/tháng

 • Dung Lượng lưu trữ: 50 000MB
 • số lượng account : 300
 • Giao diện Quản trị: Hosting controller

Đăng ký