Thuê chỗ đặt máy chủ

Trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế tier 3+, đảm bảo dự phòng 2n+1

Dedicate Private Cloud

Hệ thống riêng của bạn, đảm bảo an toàn riêng tư và toàn vẹn dữ liệu

Bảng giá thuê máy chủ

Chi tiết phí dịch vụ thuê máy chủ. Tối ưu chi phí cho khách hàng

Cloud Server

Nền tảng điện toán đám mây, hoạt động trên nhiều kết nối server vật lý khác nhau

Windows Server 2019

Thêm A/PTR Record trong DNS Server

Cấu hình trên Powershell

				
					Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

# for [-TimeToLive], set TTL value (if not specified, default [1:00:00] is set(an hour))
PS C:\Users\Administrator> Add-DnsServerResourceRecordA -Name "rx-8" -ZoneName "srv.world" -IPv4Address "10.0.0.110" -TimeToLive 01:00:00 -CreatePtr -PassThru 

HostName         RecordType Type    Timestamp      TimeToLive   RecordData
--------         ---------- ----    ---------      ----------   ----------
rx-8           A     1     0          01:00:00    10.0.0.110

PS C:\Users\Administrator> Get-DnsServerResourceRecord -ZoneName "srv.world" | Format-Table -AutoSize -Wrap 

# [rx-8] has beed added
HostName RecordType Type Timestamp TimeToLive RecordData
-------- ---------- ---- --------- ---------- ----------
@    NS     2  0     01:00:00  rx-7.srv.world.
@    SOA    6  0     01:00:00  [2][rx-7.srv.world.][hostmaster.srv.world.]
rx-7   A     1  0     01:00:00  10.0.0.101
rx-8   A     1  0     01:00:00  10.0.0.110

# if remove it, run like follows
PS C:\Users\Administrator> Remove-DnsServerResourceRecord -ZoneName "srv.world" -RRType "A" -Name "rx-8" -RecordData "10.0.0.110" -PassThru 

Confirm
[Y] Yes [N] No [S] Suspend [?] Help (default is "Y"): Y

HostName         RecordType Type    Timestamp      TimeToLive   RecordData
--------         ---------- ----    ---------      ----------   ----------
rx-8           A     1     0          01:00:00    10.0.0.110
				
			

Cấu hình trên GUI

Mở Server Manager và chọn Tools – DNS, Nhấn chuột phải vào  domain name,  chọn New Host(A or AAA)…

Nhập hostname và IP address bạn muốn thêm. Tích chọn Create associated pointer(PTR) record.

Vậy là một  A/PTR record đã được tạo.

Share: