Thuê chỗ đặt máy chủ

Trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế tier 3+, đảm bảo dự phòng 2n+1

Dedicate Private Cloud

Hệ thống riêng của bạn, đảm bảo an toàn riêng tư và toàn vẹn dữ liệu

Bảng giá thuê máy chủ

Chi tiết phí dịch vụ thuê máy chủ. Tối ưu chi phí cho khách hàng

Cloud Server

Nền tảng điện toán đám mây, hoạt động trên nhiều kết nối server vật lý khác nhau

Windows Server 2019

Thêm Forward lookup Zone trong DNS Server

Cấu hình trên powershell

chạy Powershell với quyền admin

Thêm Forward lookup Zone, cài đặt  Zone-Name  [srv.world], Zone-File [srv.world.dns].

 

				
					Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\Administrator> Add-DnsServerPrimaryZone -Name "srv.world" -ZoneFile "srv.world.dns" -DynamicUpdate None -PassThru 

ZoneName              ZoneType    IsAutoCreated  IsDsIntegrated IsReverseLookupZone IsSigned
--------              --------    -------------  -------------- ------------------- --------
srv.world              Primary     False      False      False        False

PS C:\Users\Administrator> Get-DnsServerZone 

# [srv.world] has been added
ZoneName              ZoneType    IsAutoCreated  IsDsIntegrated IsReverseLookupZone IsSigned
--------              --------    -------------  -------------- ------------------- --------
0.in-addr.arpa           Primary     True      False      True         False
127.in-addr.arpa          Primary     True      False      True         False
255.in-addr.arpa          Primary     True      False      True         False
srv.world              Primary     False      False      False        False
TrustAnchors            Primary     False      False      False        False

# if remove it, run like follows
PS C:\Users\Administrator> Remove-DnsServerZone "srv.world" -PassThru 

Confirm
[Y] Yes [N] No [S] Suspend [?] Help (default is "Y"): Y

ZoneName              ZoneType    IsAutoCreated  IsDsIntegrated IsReverseLookupZone IsSigned
--------              --------    -------------  -------------- ------------------- --------
srv.world              Primary     False      False      False        False
				
			

Cấu hình trên GUI

Mở Server Manager và chọn Tools – DNS.

Chọn máy chủ lưu trữ nhấp chuột phải và chọn New zone…

Tiếp theo, chọn Next.

Tích chọn Primary zone và chọn Next.

Chọn Forward lookup zone và chọn Next.

Nhập zone name mà bạn muốn tạo.

Đặt zone-file-name và chọn Next. Bạn có thể để là mặc định. Ở đây mình để mặc định cho nó.

Chọn Next nếu bạn để là mặc định

Chọn Finish để hoàn thành

Vậy là mình đã tạo được một vùng mới trong Forward lookup zone

Share: