Thuê chỗ đặt máy chủ

Trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế tier 3+, đảm bảo dự phòng 2n+1

Dedicate Private Cloud

Hệ thống riêng của bạn, đảm bảo an toàn riêng tư và toàn vẹn dữ liệu

Bảng giá thuê máy chủ

Chi tiết phí dịch vụ thuê máy chủ. Tối ưu chi phí cho khách hàng

Cloud Server

Nền tảng điện toán đám mây, hoạt động trên nhiều kết nối server vật lý khác nhau

Windows Server 2019

Cấu Hình Domain Controller

Cấu hình Domain Controller

1. Cấu hình trên powershell

				
					Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

# set forest/domain functional level as Windows Server 2016 = [WinThreshold]
# for [-DomainNetbiosName], set any NetBIOS name
# for [-SafeModeAdministratorPassword], set any password for SafeMode
PS C:\Users\Administrator> Install-ADDSForest -DomainName "srv.world" `
-ForestMode WinThreshold `
-DomainMode WinThreshold `
-DomainNetbiosName FD3S01 `
-SafeModeAdministratorPassword (ConvertTo-SecureString -AsPlainText "P@ssw0rd01" -Force) `
-InstallDNS 

The target server will be configured as a domain controller and restarted when this operation is complete.
Do you want to continue with this operation?
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is "Y"): Y

.....
.....
				
			

2. Cấu hình trên Gui

Mở Server Manager và chọn AD DS, tiếp theo, trên màn hình, chọn More…

Chọn Promote this server to domain…

Tích chọn Add a new forest, nhập tên miền bạn muốn tạo Root domain name

Chọn Forest functional levelDomain functional level. Ở ví dụ này là [Windows Server 2016]. Bạn có thể đặt mật khẩu cho chế độ khôi phục dịch thư mục.

Nhấn chọn Next để tiếp tục

nhập NetBIOS mà bạn muốn đặt

Chọn đường dẫn cho Database folder, Log folderSYSVOL folder. Bạn có thể để là mặc định.

Kiểm tra lại những cầu hình trước đó, nếu không có vấn đề gì chọn Next để tiếp tục

Nhấn vào Install để cài đặt. Sau khi cài đặt xong máy sẽ tự restart lại

Sau khi khởi động lại tên đăng nhập là Domain name User name.

Cấu hình Domain Controller

Share: