Thuê chỗ đặt máy chủ

Trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế tier 3+, đảm bảo dự phòng 2n+1

Dedicate Private Cloud

Hệ thống riêng của bạn, đảm bảo an toàn riêng tư và toàn vẹn dữ liệu

Bảng giá thuê máy chủ

Chi tiết phí dịch vụ thuê máy chủ. Tối ưu chi phí cho khách hàng

Cloud Server

Nền tảng điện toán đám mây, hoạt động trên nhiều kết nối server vật lý khác nhau

Cài đặt docker trên windows server 2019

Tóm tắt nội dung

Docker là nền tảng phần mềm cho phép bạn dựng, kiểm thử và triển khai ứng dụng một cách nhanh chóng. Docker đóng gói phần mềm vào các đơn vị tiêu chuẩn hóa được gọi là container có mọi thứ mà phần mềm cần để chạy, trong đó có thư viện, công cụ hệ thống, mã và thời gian chạy. Bằng cách sử dụng Docker, bạn có thể nhanh chóng triển khai và thay đổi quy mô ứng dụng vào bất kỳ môi trường nào và biết chắc rằng mã của bạn sẽ chạy được.
Docker là Công cụ ảo hóa cấp hệ điều hành, tự động hóa việc triển khai các ứng dụng bên trong Bộ chứa.
Trên Windows Server 2019, không cần Hyper-V để cài đặt Docker, chỉ cần tính năng Container.

cài đặt trên Powershell

				
					Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

# install [Containers] feature
# restart after inputting [Y(es)]
PS C:\Users\Administrator> Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Containers 
Do you want to restart the computer to complete this operation now?
[Y] Yes [N] No [?] Help (default is "Y"): Y

# after restarting, install Docker
PS C:\Users\Administrator> Install-Module -Name DockerMsftProvider -Repository PSGallery -Force 

NuGet provider is required to continue
PowerShellGet requires NuGet provider version '2.8.5.201' or newer to interact with NuGet-based repositories. The NuGet
provider must be available in 'C:\Program Files\PackageManagement\ProviderAssemblies' or
'C:\Users\Administrator\AppData\Local\PackageManagement\ProviderAssemblies'. You can also install the NuGet provider by running
 'Install-PackageProvider -Name NuGet -MinimumVersion 2.8.5.201 -Force'. Do you want PowerShellGet to install and import the
NuGet provider now?
[Y] Yes [N] No [S] Suspend [?] Help (default is "Y"): Y

PS C:\Users\Administrator> Install-Package -Name docker -ProviderName DockerMsftProvider 

The package(s) come(s) from a package source that is not marked as trusted.
Are you sure you want to install software from 'DockerDefault'?
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "N"): Y

Name              Version     Source      Summary
----              -------     ------      -------
Docker             19.03.13     DockerDefault  Contains Docker EE for use with Windows Server.

# restart again
PS C:\Users\Administrator> Restart-Computer -Force 

# verify status
PS C:\Users\Administrator> docker version 
Client: Mirantis Container Runtime
 Version:      19.03.13
 API version:    1.40
 Go version:    go1.13.15
 Git commit:    0c38b2d
 Built:       11/12/2020 21:33:08
 OS/Arch:      windows/amd64
 Experimental:   false

Server: Mirantis Container Runtime
 Engine:
 Version:     19.03.13
 API version:   1.40 (minimum version 1.24)
 Go version:    go1.13.15
 Git commit:    5b5efb2d49
 Built:      11/12/2020 21:31:44
 OS/Arch:     windows/amd64
 Experimental:   false