Thuê chỗ đặt máy chủ

Trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế tier 3+, đảm bảo dự phòng 2n+1

Dedicate Private Cloud

Hệ thống riêng của bạn, đảm bảo an toàn riêng tư và toàn vẹn dữ liệu

Bảng giá thuê máy chủ

Chi tiết phí dịch vụ thuê máy chủ. Tối ưu chi phí cho khách hàng

Cloud Server

Nền tảng điện toán đám mây, hoạt động trên nhiều kết nối server vật lý khác nhau

Windows Server 2019

Cấu hình DHCP Server trên window server 2019

logo_windows-server-2019

Nếu máy chủ để cài đặt DHCP của bạn là máy chủ độc lập, bạn có thể đăng nhập để cấu hình bằng tài khoản Administrator, nhưng nếu máy chủ của bạn nằm trong Active Directory bạn cần quyền truy cập và cài đặt từ Admin để cấu hình và cài đặt DHCP làm máy chủ hợp lệ.

Cấu hình trên PowerShell

				
					Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

# add security group for DHCP
PS C:\Users\Serverworld> Add-DhcpServerSecurityGroup -ComputerName "RX-7.srv.world" 

# if computer is in AD domain, run the command below to get authorization from AD
PS C:\Users\Serverworld> Add-DhcpServerInDC -DnsName "RX-7.srv.world" -IPAddress 10.0.0.101 -PassThru 

IPAddress      DnsName
---------      -------
10.0.0.101      rx-7.srv.world

# add a Scope for IPv4
# [-Name] ⇒ any name you like
# [-StartRange] ⇒ start IP address for lease
# [-EndRange] ⇒ end IP address for lease
# [-LeaseDuration] ⇒ lease period [day.hrs:mins:secs] (if not specified, default is 8 days)
PS C:\Users\Serverworld> Add-DhcpServerv4Scope -Name "Internal Network" `
-StartRange 10.0.0.200 `
-EndRange 10.0.0.254 `
-SubnetMask 255.255.255.0 `
-LeaseDuration 8.00:00:00 `
-State Active `
-PassThru 

ScopeId     SubnetMask   Name      State  StartRange   EndRange    LeaseDuration
-------     ----------   ----      -----  ----------   --------    -------------
10.0.0.0    255.255.255.0  Internal Ne... Active  10.0.0.200   10.0.0.254   8.00:00:00

# set Domain Name, DNS Server, Gateway(Router) to the Scope
PS C:\Users\Serverworld> Set-DhcpServerv4OptionValue -DnsDomain "srv.world" `
-DnsServer "10.0.0.100" `
-Router "10.0.0.1" `
-ScopeId "10.0.0.0" `
-PassThru 

OptionId  Name      Type    Value        VendorClass   UserClass    PolicyName
--------  ----      ----    -----        -----------   ---------    ----------
15     DNS Domain Name   String   {srv.world}
3     Router       IPv4Add... {10.0.0.1}
6     DNS Server     IPv4Add... {10.0.0.100}

PS C:\Users\Serverworld> Restart-Service DHCPServer 
WARNING: Waiting for service 'DHCP Server (DHCPServer)' to start...
				
			

Cấu hình trên GUI

Mở Server Manager, chọn DHCP, chọn More…

Chọn Complete DHCP configuration.

Chọn Next để tiếp tục.

Nếu máy chủ của bạn là máy chủ độc lập, hãy chọn Skip AD authorization và chọn Commit. Nếu máy chủ của bạn nằm trong Active Directory, mặc dù hiện tại được đặt tự động cho authorization Active Directory nhưng nếu bạn muốn thay đổi nó, hãy đặt user cho authorization Active Directory và chọn Commit.

Sau khi ủy quyền thành công, chọn Close.

Trở về Server Manager. Tools-DHCP.

Trên IPv4 chuột phải chọn New Scope.

Chọn Next.

Nhâp Name và Description cho Scope

Nhập địa chỉ IPSubnet Mask

Nếu bạn muốn đặt lại IP đã đặt trước đây, hãy thay thế nó tại đây.

Nhập Lease Duration.

chọn Next.

Nhập IP Router (Default Gateway) của bạn.

Nhập tên miền và DNS Server của mạng của bạn. Nếu máy chủ của bạn nằm trong miền Active Directory nó sẽ tự động đặt. 

Nhập Wins Server. Bạn có thể đế trống nếu không cần.

Chọn Next.

Chọn Finish

DHCP scope đã được thêm.

Share:

Bài viết liên quan

Công ty TNHH Công nghệ Cloud Việt
Địa chỉ: 110/20/41 đường số 30, Phường 6, Quận Gò Vấp, TP.HCM , Việt Nam
Điện thoại: 0902 513 906
Mã số thuế: 0313152674
Viettel IDC
VNNICVIETTEL IDCVNPT IDCVMWARE