Email doanh nghiệp là gì? Dùng làm gì? Chuyên nghiệp và Pro hơn với Email tên miền riêng

Hiện nay, đa phần mọi người đều sở hữu một địa chỉ email cá nhân, nhưng tỷ lệ người sử dụng Email doanh nghiệp và biết rõ lợi ích của nó lại không cao. Để công việc nội bộ diễn ra nhịp nhàng hơn và thúc đẩy mối quan hệ với khách hàng dễ dàng […]

logo_windows-server-2019
Cấu hình DHCP Server

Nếu máy chủ để cài đặt DHCP của bạn là máy chủ độc lập, bạn có thể đăng nhập để cấu hình bằng tài khoản Administrator, nhưng nếu máy chủ của bạn nằm trong Active Directory bạn cần quyền truy cập và cài đặt từ Admin để cấu hình và cài đặt DHCP làm máy […]

logo_windows-server-2019
Cài đặt DHCP

Cài đặt trên PowerShell Windows PowerShell Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved. # install DHCP with admin tools PS C:UsersAdministrator> Install-WindowsFeature DHCP -IncludeManagementTools Success Restart Needed Exit Code Feature Result ——- ————– ——— ————– True Yes SuccessRest… {DHCP Server, … WARNING: You must restart this server to finish the installation process. # restart computer […]

logo_windows-server-2019
Conditional Forwarder

Cấu hình trên PowerShell Conditional Forwarder chuyển các truy vấn cụ thể đến một máy chủ bạn chọn.Đặt Ip cho Conditional: 10.0.0.10. Windows PowerShell Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved. PS C:UsersAdministrator> Add-DnsServerConditionalForwarderZone -Name “server.education” -MasterServers 10.0.0.10 -PassThru ZoneName ZoneType IsAutoCreated IsDsIntegrated IsReverseLookupZone IsSigned ——– ——– ————- ————– ——————- ——– server.education Forwarder False False […]

logo_windows-server-2019
Forwarder

DNS Forwarder để chuyển các truy vấn đến các máy chủ DNS khác.Đặt địa chỉ IP: 10.0.0.10 cho DNS Forwarder. Cấu hình trên PowerShell Windows PowerShell Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved. PS C:UsersAdministrator> Add-DnsServerForwarder -IPAddress 10.0.0.10 -PassThru UseRootHint : True Timeout(s) : 3 EnableReordering : True IPAddress : 10.0.0.10 ReorderedIPAddress : 10.0.0.10 PS […]

logo_windows-server-2019
Cấu hình Stub Zone

Cấu hình Stub zone chỉ với SOA, NS, Glue Record.Mô hình thực hiện. Cấu hình trên PowerShell Các máy chủ được phép chuyển zone files theo mặc định là Name-Server được thêm vào cài đặt từng Zone trên máy chủ DNS Master. Do đó, hãy thêm máy chủ DNS Stub vào cấu hình máy chủ  […]