Thuê chỗ đặt máy chủ

Trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế tier 3+, đảm bảo dự phòng 2n+1

Dedicate Private Cloud

Hệ thống riêng của bạn, đảm bảo an toàn riêng tư và toàn vẹn dữ liệu

Bảng giá thuê máy chủ

Chi tiết phí dịch vụ thuê máy chủ. Tối ưu chi phí cho khách hàng

Cloud Server

Nền tảng điện toán đám mây, hoạt động trên nhiều kết nối server vật lý khác nhau

Windows Server 2019

Verify resolving trong DNS Server

Cấu Hình Trên PowerShell

Trên Powershell chạy với quyền Admin.

				
					Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

# with nslookup command
# [nslookup (hostname to resolv) (server to ask)]
PS C:\Users\Administrator> nslookup rx-8.srv.world localhost 
Server: UnKnown
Address: ::1

Name:  rx-8.srv.world
Address: 10.0.0.110

PS C:\Users\Administrator> nslookup 10.0.0.110 localhost 
Server: UnKnown
Address: ::1

Name:  rx-8.srv.world
Address: 10.0.0.110


# with PowerShell Cmdlet
# Forward lookup
PS C:\Users\Administrator> Resolve-DnsName rx-8.srv.world -Type A -Server localhost 

Name                      Type  TTL  Section  IPAddress
----                      ----  ---  -------  ---------
rx-8.srv.world                 A   3600 Answer   10.0.0.110

# Reverse lookup
PS C:\Users\Administrator> Resolve-DnsName 10.0.0.110 -Type PTR -Server localhost 

Name              Type  TTL  Section  NameHost
----              ----  ---  -------  --------
110.0.0.10.in-addr.arpa    PTR  3600 Answer   rx-8.srv.world
				
			

Share: