Thuê chỗ đặt máy chủ

Trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế tier 3+, đảm bảo dự phòng 2n+1

Dedicate Private Cloud

Hệ thống riêng của bạn, đảm bảo an toàn riêng tư và toàn vẹn dữ liệu

Bảng giá thuê máy chủ

Chi tiết phí dịch vụ thuê máy chủ. Tối ưu chi phí cho khách hàng

Cloud Server

Nền tảng điện toán đám mây, hoạt động trên nhiều kết nối server vật lý khác nhau

Windows Server 2019

Thêm CNAME Record trong DNS

Cấu hình trên PowerShell

Thêm CNAME record [fd3s] vào máy chủ [rx-7] trong Zone [srv.world].

				
					Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\Administrator> Add-DnsServerResourceRecordCName -Name "fd3s" -HostNameAlias "rx-7.srv.world" -ZoneName "srv.world" -PassThru 

HostName         RecordType Type    Timestamp      TimeToLive   RecordData
--------         ---------- ----    ---------      ----------   ----------
fd3s           CNAME   5     0          01:00:00    rx-7.srv.world.

PS C:\Users\Administrator> Get-DnsServerResourceRecord -ZoneName "srv.world" | Format-Table -AutoSize -Wrap 

# CNAME record has beed added
HostName RecordType Type Timestamp TimeToLive RecordData
-------- ---------- ---- --------- ---------- ----------
@    NS     2  0     01:00:00  rx-7.srv.world.
@    SOA    6  0     01:00:00  [10][rx-7.srv.world.][hostmaster.srv.world.]
fd3s   CNAME   5  0     01:00:00  rx-7.srv.world.
rx-7   A     1  0     01:00:00  10.0.0.101
rx-8   A     1  0     01:00:00  10.0.0.110
rx-8   MX     15  0     01:00:00  [10][rx-8.srv.world.]

# verify
PS C:\Users\Administrator> Resolve-DnsName fd3s.srv.world -Server localhost 

Name              Type  TTL  Section  NameHost
----              ----  ---  -------  --------
fd3s.srv.world         CNAME 3600 Answer   rx-7.srv.world

Name    : rx-7.srv.world
QueryType : A
TTL    : 3600
Section  : Answer
IP4Address : 10.0.0.101

# if remove it, run like follows
PS C:\Users\Administrator> Remove-DnsServerResourceRecord -ZoneName "srv.world" -RRType "CNAME" -Name "fd3s" -PassThru 

Confirm
[Y] Yes [N] No [S] Suspend [?] Help (default is "Y"): Y

HostName         RecordType Type    Timestamp      TimeToLive   RecordData
--------         ---------- ----    ---------      ----------   ----------
fd3s           CNAME   5     0          01:00:00    rx-7.srv.world.
				
			

Cấu hình trên GUI

Mở Server Manager, chọn Tools – DNS, kích chuột phải vào domain name chọn New Alias (CNAME)…

Nhập Alias(CNAME)FQDN như sau

Vậy là đã tạo thành công CNAME record.

Share: