Thuê chỗ đặt máy chủ

Trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế tier 3+, đảm bảo dự phòng 2n+1

Dedicate Private Cloud

Hệ thống riêng của bạn, đảm bảo an toàn riêng tư và toàn vẹn dữ liệu

Bảng giá thuê máy chủ

Chi tiết phí dịch vụ thuê máy chủ. Tối ưu chi phí cho khách hàng

Cloud Server

Nền tảng điện toán đám mây, hoạt động trên nhiều kết nối server vật lý khác nhau

Windows Server 2019

Thêm Group Accounts bằng câu lệnh trong windows server 2019

Chạy PowerShell hoặc Command Prompt và sử dụng lệnh dsadd  group.

 

				
					# show current group list
PS C:\Users\Administrator> dsquery group -name * 
"CN=Administrators,CN=Builtin,DC=srv,DC=world"
"CN=Users,CN=Builtin,DC=srv,DC=world"
"CN=Guests,CN=Builtin,DC=srv,DC=world"
"CN=Print Operators,CN=Builtin,DC=srv,DC=world"
"CN=Backup Operators,CN=Builtin,DC=srv,DC=world"
.....
.....

# for example, add [DBAdmin] group
PS C:\Users\Administrator> dsadd group CN=DBAdmin,CN=Users,DC=srv,DC=world `
-secgrp yes `
-scope g `
-desc "Database Admin Group" 
dsadd succeeded:CN=DBAdmin,CN=Users,DC=srv,DC=world

PS C:\Users\Administrator> dsquery group -name DBAdmin 
"CN=DBAdmin,CN=Users,DC=srv,DC=world"


# options for [dsadd group]
PS C:\Users\Administrator> dsadd group /? 
Description: Adds a group to the directory.

Syntax: dsadd group <GroupDN> [-secgrp {yes | no}] [-scope {l | g | u}]
    [-samid <SAMName>] [-desc <Description>] [-memberof <Group ...>]
    [-members <Member ...>] [{-s <Server> | -d <Domain>}] [-u <UserName>]
    [-p {<Password> | *}] [-q] [{-uc | -uco | -uci}]
.....
.....
				
			

Để thêm thành viên vào nhóm sử dụng lệnh dsmod group

				
					# for example, add [Redstone] user to [DBAdmin] group
PS C:\Users\Administrator> dsmod group CN=DBAdmin,CN=Users,DC=srv,DC=world `
-addmbr CN=Redstone,CN=Users,DC=srv,DC=world 
dsmod succeeded:CN=DBAdmin,CN=Users,DC=srv,DC=world

# verify
PS C:\Users\Administrator> dsget group CN=DBAdmin,CN=Users,DC=srv,DC=world -members 
"CN=Redstone,CN=Users,DC=srv,DC=world"


# if delete a member from a group, do like follows
PS C:\Users\Administrator> dsmod group CN=DBAdmin,CN=Users,DC=srv,DC=world `
-rmmbr CN=Redstone,CN=Users,DC=srv,DC=world 
dsmod succeeded:CN=DBAdmin,CN=Users,DC=srv,DC=world
				
			

Nếu bạn muốn xóa nhóm sử dụng lệnh dsrm

				
					# for example, delete [DBAdmin] group
PS C:\Users\Administrator> dsrm "CN=DBAdmin,CN=Users,DC=srv,DC=world" 
Are you sure you wish to delete CN=DBAdmin,CN=Users,DC=srv,DC=world (Y/N)? y
dsrm succeeded:CN=DBAdmin,CN=Users,DC=srv,DC=world
				
			

Nếu bạn sử dụng PowerShell, bạn có thể sử dụng Cmdlet cho PowerShell

				
					# show current group list
PS C:\Users\Administrator> Get-ADGroup -Filter * | Format-Table DistinguishedName 

DistinguishedName
-----------------
CN=Administrators,CN=Builtin,DC=srv,DC=world
CN=Users,CN=Builtin,DC=srv,DC=world
CN=Guests,CN=Builtin,DC=srv,DC=world
CN=Print Operators,CN=Builtin,DC=srv,DC=world
CN=Backup Operators,CN=Builtin,DC=srv,DC=world
.....
.....

# for example, add [DBAdmin] group
PS C:\Users\Administrator> New-ADGroup DBAdmin `
-GroupScope Global `
-GroupCategory Security `
-Description "Database Admin Group" 

# verify
PS C:\Users\Administrator> Get-ADGroup -Identity DBAdmin 

DistinguishedName : CN=DBAdmin,CN=Users,DC=srv,DC=world
GroupCategory   : Security
GroupScope    : Global
Name       : DBAdmin
ObjectClass    : group
ObjectGUID    : 401cf330-57a3-4352-bb00-8e1932b47036
SamAccountName  : DBAdmin
SID        : S-1-5-21-1938244123-2570910143-1886879425-1110


# if delete, do like follows
PS C:\Users\Administrator> Remove-ADGroup -Identity "CN=DBAdmin,CN=Users,DC=srv,DC=world" 

Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove" on target "CN=DBAdmin,CN=Users,DC=srv,DC=world".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"): Y


# options for [New-ADGroup]
PS C:\Users\Administrator> Get-Help New-ADGroup 

NAME
  New-ADGroup

SYNOPSIS
  Creates an Active Directory group.


SYNTAX
  New-ADGroup [-Name] <String> [-GroupScope] {DomainLocal | Global | Universal} [-AuthType {Negotiate | Basic}] [-Cre
  dential <PSCredential>] [-Description <String>] [-DisplayName <String>] [-GroupCategory {Distribution | Security}]
  [-HomePage <String>] [-Instance <ADGroup>] [-ManagedBy <ADPrincipal>] [-OtherAttributes <Hashtable>] [-PassThru] [-
  Path <String>] [-SamAccountName <String>] [-Server <String>] [-Confirm] [-WhatIf] [<CommonParameters>]

.....
.....
				
			

Share: