Thuê chỗ đặt máy chủ

Trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế tier 3+, đảm bảo dự phòng 2n+1

Dedicate Private Cloud

Hệ thống riêng của bạn, đảm bảo an toàn riêng tư và toàn vẹn dữ liệu

Bảng giá thuê máy chủ

Chi tiết phí dịch vụ thuê máy chủ. Tối ưu chi phí cho khách hàng

Cloud Server

Nền tảng điện toán đám mây, hoạt động trên nhiều kết nối server vật lý khác nhau

Thêm local users trong windows server 2019

Tóm tắt nội dung

Thêm Local Users trong windows server 2019

Bạn mở PowerShell với quyền quản trị và cấu hình như sau

				
					Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

# for example, add [Serverworld] user
# [P@ssw0rd01] ⇒ the password you set (replace it you like)
# [PasswordNeverExpires] ⇒ set password never expire(if set default expiration, do not specify this option)
PS C:\Users\Administrator> New-LocalUser -Name "Serverworld" `
-FullName "Server World" `
-Description "Administrator of this Computer" `
-Password (ConvertTo-SecureString -AsPlainText "P@ssw0rd01" -Force) `
-PasswordNeverExpires `
-AccountNeverExpires 

Name    Enabled Description
----    ------- -----------
Serverworld True  Administrator of this Computer

# add [Serverworld] user to [Administrators] group
PS C:\Users\Administrator> Add-LocalGroupMember -Group "Administrators" -Member "Serverworld" 

# verify
PS C:\Users\Administrator> Get-LocalUser -Name Serverworld 

Name    Enabled Description
----    ------- -----------
Serverworld True  Administrator of this Computer

PS C:\Users\Administrator> Get-LocalGroupMember -Group "Administrators" 

ObjectClass Name        PrincipalSource
----------- ----        ---------------
User    RX-7\Administrator Local
User    RX-7\Serverworld  Local

# if remove an user, do like follows
PS C:\Users\Administrator> Remove-LocalUser -Name "Serverworld" 
				
			

Trên cấu hình GUI thiết lập như sau: mServer Manager, chọn Tool > Computor Management

Server Manager

Nhấp chuột phải vào Users bên dưới Local Users and Groups ở bên trái và chọn New User.

Nhập UsernamePassword cho người dùng mới, rồi nhấp vào nút Create. Các mục khác là tùy chọn để thiết lập.

input_UName_Pass

Sau khi tạo, người dùng mới được hiển thị trên danh sách như sau.

new_user

Nếu bạn muốn đặt quyền admin cho người dùng mới, hãy nhấp chuột phải vào người dùng và mở Properties.

set_admin

Di chuyển đến tab Member of và nhấp vào nút Add.

admin_role

Chỉ định nhóm Administrators như sau.

admin

Đảm bảo rằng nhóm Administrators được thêm vào danh sách và nhấp vào nút OK để hoàn tất cài đặt.

admin