Cấu hình OpenSSH server trên windows server 2019

Tóm tắt nội dung

Cấu hình SSH server

Cấu hình trên CUI như sau:
Chạy Powershell với quyền quản trị và cấu hình như sau:

				
					PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

# get available name of OpenSSH
PS C:\Users\Administrator> Get-WindowsCapability -Online | ? Name -like 'OpenSSH*' 

Name : OpenSSH.Client~~~~0.0.1.0
State : Installed

Name : OpenSSH.Server~~~~0.0.1.0
State : NotPresent

# Install OpenSSH Server
PS C:\Users\Administrator> Add-WindowsCapability -Online -Name OpenSSH.Server~~~~0.0.1.0 

Path     :
Online    : True
RestartNeeded : False

# start sshd service
PS C:\Users\Administrator> Start-Service -Name "sshd" 

# set [Automatic] for Startup
PS C:\Users\Administrator> Set-Service -Name "sshd" -StartupType Automatic 

# verify
PS C:\Users\Administrator> Get-Service -Name "sshd" | Select-Object * 

Name        : sshd
RequiredServices  : {}
CanPauseAndContinue : False
CanShutdown     : False
CanStop       : True
DisplayName     : OpenSSH SSH Server
DependentServices  : {}
MachineName     : .
ServiceName     : sshd
ServicesDependedOn : {}
ServiceHandle    : SafeServiceHandle
Status       : Running
ServiceType     : Win32OwnProcess
StartType      : Automatic
Site        :
Container      :


# if Windows Firewall is running, allow 22/TCP
PS C:\Users\Administrator> New-NetFirewallRule -Name "SSH" `
-DisplayName "SSH" `
-Description "Allow SSH" `
-Profile Any `
-Direction Inbound `
-Action Allow `
-Protocol TCP `
-Program Any `
-LocalAddress Any `
-RemoteAddress Any `
-LocalPort 22 `
-RemotePort Any 

Name         : SSH
DisplayName      : SSH
Description      : Allow SSH
DisplayGroup     :
Group         :
Enabled        : True
Profile        : Any
Platform       : {}
Direction       : Inbound
Action        : Allow
EdgeTraversalPolicy  : Block
LooseSourceMapping  : False
LocalOnlyMapping   : False
Owner         :
PrimaryStatus     : OK
Status        : The rule was parsed successfully from the store. (65536)
EnforcementStatus   : NotApplicable
PolicyStoreSource   : PersistentStore
PolicyStoreSourceType : Local
				
			

Cấu hình trên GUI như sau:
Mở Start > Settings.

OpenSSH

Kích vào Apps.

OpenSSH

Nhấp vào Manage optional features.

Nhấp vào Add a feature.

OpenSSH

Chọn OpenSSH Server và nhấp vào nút Install.

OpenSSH

Sau khi hoàn tất cài đặt, OpenSSH Server sẽ được thêm vào các service. Khởi động nó và thay đổi Manual thành Automatic.

Nếu Windows Firewall đang chạy, hãy cho phép cổng service SSH (22/TCP). Vậy là mình đã cấu hình thành công.
OpenSSH

Cấu hình SSH client

Cấu hình OpenSSH client để kết với SSH server.
Trên windows server 2019, OpenSSH client được cài đặt mặc định. Nhưng nếu chưa được cài đặt, hãy cài đặt theo: Start > Settings > Apps > Manage optional features > Add a feature > OpenSSH Client.

OpenSSH_Client

Bạn có thể sử dụng lệnh client ssh như sau trên PowerShell hoặc Command Prompt:

				
					ssh (username)@(Hostname hoặc địa chỉ IP của SSH server)
				
			
Client_OpenSSH

Bạn cũng có thể đăng nhập vào Linux Host mà SSH server đang chạy.

Bạn cũng có thể sử dụng lệnh scp và lệnh sftp để truyền file SSH.

Logo Cloud Việt

Thông Tin Và Hoạt Động Của Chúng Tôi

Cloud Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ TTDL uy tín tại Việt Nam. Với tiêu chí là đặt quyền lợi và trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu để  đem đến dịch vụ tốt nhất.

Trụ sở chính

110/20/41 đường số 30, phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM

Ngày làm việc

Thứ 2 - Thứ 6, Hàng tuần

Giờ làm việc

08 : 00 AM - 18 : 00 PM

Email

Support@cloudviet.com.vn

Hotline

0972 710 812