Thuê chỗ đặt máy chủ

Trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế tier 3+, đảm bảo dự phòng 2n+1

Dedicate Private Cloud

Hệ thống riêng của bạn, đảm bảo an toàn riêng tư và toàn vẹn dữ liệu

Bảng giá thuê máy chủ

Chi tiết phí dịch vụ thuê máy chủ. Tối ưu chi phí cho khách hàng

Cloud Server

Nền tảng điện toán đám mây, hoạt động trên nhiều kết nối server vật lý khác nhau

Windows Server 2019

Thêm Organizational Unit trên windows server 2019

Thêm Organizational Unit trên CUI

Chạy PowerShell or Command Prompt và sử dụng lệnh dsadd ou.

				
					# show current Organizational Unit list
PS C:\Users\Administrator> dsquery ou -name * 
"OU=Domain Controllers,DC=srv,DC=world"

# for example, add an Organizational Unit [Hiroshima]
PS C:\Users\Administrator> dsadd ou OU=Hiroshima,DC=srv,DC=world 
dsadd succeeded:OU=Hiroshima,DC=srv,DC=world

PS C:\Users\Administrator> dsquery ou -name Hiroshima 
"OU=Hiroshima,DC=srv,DC=world"

# for adding OU under the existing OU, specifu the Path like follows
# add an OU [Development01] under the OU [Hiroshima]
PS C:\Users\Administrator> dsadd ou OU=Development01,OU=Hiroshima,DC=srv,DC=world 
dsadd succeeded:OU=Development01,OU=Hiroshima,DC=srv,DC=world


# options for [dsadd ou]
PS C:\Users\Administrator> dsadd ou /? 

Description: Adds an organizational unit to the directory

Syntax: dsadd ou <OrganizationalUnitDN> [-desc <Description>]
    [{-s <Server> | -d <Domain>}] [-u <UserName>]
    [-p {<Password> | *}] [-q] [{-uc | -uco | -uci}]

.....
.....
				
			

Nếu bạn muốn xóa Organizational Units, sử dụng lệnh dsrm

				
					# for example, delete an OU [Development01]
PS C:\Users\Administrator> dsquery ou -name Development01 
"OU=Development01,OU=Hiroshima,DC=srv,DC=world"

PS C:\Users\Administrator> dsrm "OU=Development01,OU=Hiroshima,DC=srv,DC=world" 
Are you sure you wish to delete OU=Development01,OU=Hiroshima,DC=srv,DC=world (Y/N)? y
dsrm succeeded:OU=Development01,OU=Hiroshima,DC=srv,DC=world
				
			

Nếu bạn sử dụng PowerShell, bạn có thể sử dụng Cmdlet cho PowerShell.

				
					# show current Organizational Unit list
PS C:\Users\Administrator> Get-ADOrganizationalUnit -Filter * | Format-Table DistinguishedName 

DistinguishedName
-----------------
OU=Domain Controllers,DC=srv,DC=world
OU=Hiroshima,DC=srv,DC=world

# for example, add [Development01] under the [Hiroshima]
PS C:\Users\Administrator> New-ADOrganizationalUnit Development01 `
-Path "OU=Hiroshima,DC=srv,DC=world" `
-ProtectedFromAccidentalDeletion $True 

# verify
PS C:\Users\Administrator> Get-ADOrganizationalUnit -Filter * | Format-Table DistinguishedName 

DistinguishedName
-----------------
OU=Domain Controllers,DC=srv,DC=world
OU=Hiroshima,DC=srv,DC=world
OU=Development01,OU=Hiroshima,DC=srv,DC=world


# if the option [ProtectedFromAccidentalDeletion] is enabled,
# disable it first and delete it
PS C:\Users\Administrator> Set-ADOrganizationalUnit `
-Identity "OU=Development01,OU=Hiroshima,DC=srv,DC=world" `
-ProtectedFromAccidentalDeletion $false 

PS C:\Users\Administrator> Remove-ADOrganizationalUnit -Identity "OU=Development01,OU=Hiroshima,DC=srv,DC=world" 

Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove" on target "OU=Development01,OU=Hiroshima,DC=srv,DC=world".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"): Y


# options for [New-ADOrganizationalUnit]
PS C:\Users\Administrator> Get-Help New-ADOrganizationalUnit 

NAME
  New-ADOrganizationalUnit

SYNOPSIS
  Creates a new Active Directory organizational unit.


SYNTAX
  New-ADOrganizationalUnit [-Name] <String> [-AuthType {Negotiate | Basic}] [-City <String>] [-Country <String>] [-Cr
  edential <PSCredential>] [-Description <String>] [-DisplayName <String>] [-Instance <ADOrganizationalUnit>] [-Manag
  edBy <ADPrincipal>] [-OtherAttributes <Hashtable>] [-PassThru] [-Path <String>] [-PostalCode <String>] [-ProtectedF
  romAccidentalDeletion <Boolean>] [-Server <String>] [-State <String>] [-StreetAddress <String>] [-Confirm] [-WhatIf
  ] [<CommonParameters>]

.....
.....
				
			

Thêm Organizational Unit trên GUI

Mở Server Manager và chọn Tools – Active Directory Users and Conputers, tiếp theo nhấp chuột phải vào tên miền của bạn và chọn New – Organizational Unit.

Đặt tên cho Organizational Unit

Organizational Unit đã được tạo

Bạn có thể phân cấp cho Organizational Unit

Theo mặc định Protect container from accidental deletion được bật để bảo vệ cho Organizational Units không bị xóa, Nếu bạn muốn xóa thì cần phải tắt tùy chọn này, để tắt hãy làm như sau.

Chọn View – Advanced Features

Kích chuột phải vào View Organizational Units  và chọn Properties

Di chuyển đến tab Object và bỏ chọn Protect object from accidental deletion và bấm Ok để lưu tùy chọn

Share: