Thuê chỗ đặt máy chủ

Trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế tier 3+, đảm bảo dự phòng 2n+1

Dedicate Private Cloud

Hệ thống riêng của bạn, đảm bảo an toàn riêng tư và toàn vẹn dữ liệu

Bảng giá thuê máy chủ

Chi tiết phí dịch vụ thuê máy chủ. Tối ưu chi phí cho khách hàng

Cloud Server

Nền tảng điện toán đám mây, hoạt động trên nhiều kết nối server vật lý khác nhau

Mở giao thức ICMP cho phép Ping trên windows server 2019

Tóm tắt nội dung

Trên Windows sẽ chặn tất cả các traffic không được phép và giao thức ICMP cũng không được cho phép vì vậy khi cần kiểm sự hoạt động của một máy tính cài Windows bằng lệnh ping là không thể. Để có thể thực hiện lệnh ping chúng ta phải tiến hành việc tắt Windows Firewall hoặc mở rule cho phép gói ICMP đi qua.

Cấu hình trên Configure Cluster(CU) như sau.
Chạy PowerShell với quyền quản trị và cấu hình như sau.

				
					Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

# allow ICMPv4
PS C:\Users\Administrator> New-NetFirewallRule `
-Name 'ICMPv4' `
-DisplayName 'ICMPv4' `
-Description 'Allow ICMPv4' `
-Profile Any `
-Direction Inbound `
-Action Allow `
-Protocol ICMPv4 `
-Program Any `
-LocalAddress Any `
-RemoteAddress Any 

# confirm setting
PS C:\Users\Administrator> Get-NetFirewallRule | Where-Object Name -Like 'ICMPv4' 

Name         : ICMPv4
DisplayName      : ICMPv4
Description      : Allow ICMPv4
DisplayGroup     :
Group         :
Enabled        : True
Profile        : Any
Platform       : {}
Direction       : Inbound
Action        : Allow
EdgeTraversalPolicy  : Block
LooseSourceMapping  : False
LocalOnlyMapping   : False
Owner         :
PrimaryStatus     : OK
Status        : The rule was parsed successfully from the store. (65536)
EnforcementStatus   : NotApplicable
PolicyStoreSource   : PersistentStore
PolicyStoreSourceType : Local
				
			

Trên GUI cấu hình như sau.
Trên Server Manager, chọn Tools > Windows Defender Firewall with Advanced Security

ICMP

Chọn Inbound Rules > New Rules…

Chọn Custom

Chọn All programs

Chọn ICMPv4 trên Protocol type

ICMP

Chỉ định phạm vi mạng cho phép ICMP

ICMP

Chọn Allow the connection

ICMP

Chọn môi trường mạng mà bạn muốn cho phép ICMP

Cuối cùng, chúng ta sẽ đặt tên và chú thích cho rule mới tạo.

ICMP