Thuê chỗ đặt máy chủ

Trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế tier 3+, đảm bảo dự phòng 2n+1

Dedicate Private Cloud

Hệ thống riêng của bạn, đảm bảo an toàn riêng tư và toàn vẹn dữ liệu

Bảng giá thuê máy chủ

Chi tiết phí dịch vụ thuê máy chủ. Tối ưu chi phí cho khách hàng

Cloud Server

Nền tảng điện toán đám mây, hoạt động trên nhiều kết nối server vật lý khác nhau

Cài đặt hyper-v trên windows server 2019

Tóm tắt nội dung

Cài đặt trên Powershell

				
					Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

# install Hyper-V with admin tools
PS C:\Users\Administrator> Install-WindowsFeature Hyper-V -IncludeManagementTools 

Success Restart Needed Exit Code   Feature Result
------- -------------- ---------   --------------
True  Yes      SuccessRest... {Hyper-V, Windows PowerShell 用 Hyper-V ...
WARNING: You must restart this server to finish the installation process.

# restart computer to apply changes
PS C:\Users\Administrator> Restart-Computer -Force 
				
			

Cài đặt trên GUI

Mở Server Manager và chọn Add roles and features

tại Before You Begin, chọn Next

tại Installation Type, chọn Role-based or feature-based installation

Chọn máy chủ bạn muốn thêm dịch vụ

Nhấn chọn vào ô Hyper-V

Để thêm các tính năng cho Hyper-v, chọn Add Features

tiếp theo, chọn Next để tiếp tục

 Nhấn chọn Next

Tiếp theo, tạo một Virtual Switches

tiếp theo, tạo Migration cho máy ảo, bạn có thể để là mặc định

Chọn đường dẫn để cấu hình cho hyper-v. trong ví dụ này được để mặc định.

Chọn Install để bắt đầu cài đặt

Sau khi cài đặt xong, chọn Close để kết thúc.