Thuê chỗ đặt máy chủ

Trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế tier 3+, đảm bảo dự phòng 2n+1

Dedicate Private Cloud

Hệ thống riêng của bạn, đảm bảo an toàn riêng tư và toàn vẹn dữ liệu

Bảng giá thuê máy chủ

Chi tiết phí dịch vụ thuê máy chủ. Tối ưu chi phí cho khách hàng

Cloud Server

Nền tảng điện toán đám mây, hoạt động trên nhiều kết nối server vật lý khác nhau

Windows Server 2019

Cấu hình NFS shared folder trên windows server 2019

Cấu hình với Powershell

				
					Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

# create NFS Shared Folder
PS C:\Users\Administrator> mkdir C:\NFSshare

  Directory: C:\

Mode        LastWriteTime     Length Name
----        -------------     ------ ----
d-----    2019/03/28   19:22        NFSshare

# set NFS Share
PS C:\Users\Administrator> New-NfsShare -Name "NFSshare01" `
-Path "C:\NFSshare" `
-EnableUnmappedAccess $True `
-Authentication Sys 

Name    Availability       Path
----    ------------       ----
NFSshare01 Standard (not clustered) C:\NFSshare

# grant Read/Write access permission to a Host 10.0.0.110
PS C:\Users\Administrator> Grant-NfsSharePermission -Name "NFSshare01" `
-ClientName "10.0.0.110" `
-ClientType "host" `
-Permission "readwrite" `
-AllowRootAccess $True 

# confirm settings
PS C:\Users\Administrator> Get-NfsShare -Name "NFSshare01" 

Name    Availability       Path
----    ------------       ----
NFSshare01 Standard (not clustered) C:\NFSshare

PS C:\Users\Administrator> Get-NfsSharePermission -Name "NFSshare01" 

Name    ClientName  Permission AllowRootAccess
----    ----------  ---------- ---------------
NFSshare01 10.0.0.110  READ, WRITE True
NFSshare01 All Machines DENY ACCESS False
				
			

Cấu hình trên GUI

Mở Server manager và chọn File and Storage Services

Ở khung bên trái chọn Shares-TASKS-New Share…

Tiếp theo, chọn NFS Share – Quick

Ở ví dụ này, Cấu hình thư mục làm thư mục dùng chung, vì vậy hãy chọn Type a custom path và nhập đường dẫn cho thư mục cụ thể mà bạn muốn làm thư mục chung.

Nhập Share name Local path to share

Tiếp theo, để thiết lập các phương thức xác thực làm như sau.

Tiếp theo, đật quyền chia sẻ chọn Add…

Chỉ định máy chủ bạn muốn cấp quyền truy cập.

Tiếp theo, chọn Next để xác nhận cài đặt.

Chỉ định quyền để kiểm soát truy cập

Xác nhận các lựa chọn, nếu không có vấn đề gì, nhấn chọn Create

Sau khi cài đặt xong, chọn Close để kết thúc

Vậy NFS Shared Folder đã được cấu hình thành công

Share: