Thuê chỗ đặt máy chủ

Trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế tier 3+, đảm bảo dự phòng 2n+1

Dedicate Private Cloud

Hệ thống riêng của bạn, đảm bảo an toàn riêng tư và toàn vẹn dữ liệu

Bảng giá thuê máy chủ

Chi tiết phí dịch vụ thuê máy chủ. Tối ưu chi phí cho khách hàng

Cloud Server

Nền tảng điện toán đám mây, hoạt động trên nhiều kết nối server vật lý khác nhau

Windows Server 2019

Thêm thuộc tính Unix vào tài khoản trong windows server 2019

Thêm thuộc tính Unix vào tài khoản người dùng. Tài khoản người dùng có thuốc tính Unix có thể xác thực với máy chủ Unix Linux, có vai trò là máy khách.

Mở Server Manager và nhấn chọn Tools – Active Directory Users and Conputers và thêm người dùng để xác thực máy chủ Unix Linux, quyền người dùng chỉ cần quyền tối tối thiểu không nhất thiết phải là Administrator.

Thêm tệp đính kèm Unix cho người dùng.

 Trên menu View của Active Directory Users and Conputers chọn Advanced Features

Mở Property trên tài khoản người dùng và thêm thuộc tính Unix.

Chuyển đến tab Advanced Features và mở thuộc tính uidNumber

Nhập số UID được sử dụng trên Linux. Số UID không phải là Linux localhost

Mở thuộc tính gidNumber và nhập số GID

Mở thuộc tính loginShell và nhập đường dẫn của Login Shell trên Linux

Mở thuộc tính unixHomeDirectory và nhập đường dẫn của Home Directory. có thể đăng nhập vào máy chủ Linux nếu đường dẫn của Home directory không tồn tại, nếu không tồn tại, nó sẽ được tạo để đăng nhập ban đầu (nếu được cấu hình như vậy) hoặc chuyển đến /(nếu không được cấu hình tự động MKHOMEDIR)

Share: