Tạo vùng lưu trữ cho Docker

Khi Container bị xóa, dữ liệu trong đó cũng bị mất, do đó cần sử dụng hệ thống tệp bên ngoài trong Containers làm bộ lưu trữ liên tục nếu bạn muốn lưu dữ liệu. # create a directory for data PS C:UsersAdministrator> mkdir C:docker-storage # create a test file PS C:UsersAdministrator> Write-Output ‘Docker Persistent […]

Sử dụng Dockerfile

Sử dụng dockerfile và tạo docker image tự động.ví dụ: tạo dockerfile để cài đặt IIS. PS C:UsersAdministrator> mkdir docker-test PS C:UsersAdministratordocker-test> cd docker-test PS C:UsersAdministratordocker-test> $str_file = @” FROM mcr.microsoft.com/windows/servercore:1809 MAINTAINER ServerWorld RUN dism.exe /online /enable-feature /all /featurename:iis-webserver /NoRestart RUN echo Dockerfile test example > C:inetpubwwwrootindex.html EXPOSE 80 CMD [ “cmd” ] “@ PS […]

Truy cập dịch vụ trên Container

Nếu bạn muốn truy cập vào các dịch vụ như HTTP hoặc SSH đang chạy trên Bộ chứa dưới dạng trình nền, hãy đặt như sau.Ví dụ: chạy một container để sử dụng container image có dịch vụ IIS như ví dụ ở đây. # map the port of Host and the port of Container […]

Sử dụng Docker cơ bản

Không thể chạy Containers, nếu phiên bản của máy chủ windows và windows containers không giống nhau, vì vậy hãy chỉ định một phiên bản cụ thể. Tham khảo các tài liệu chính thức bên dưới để biết phiên bản tương thích.https://docs.microsoft.com/en-us/virtualization/windowscontainers/deploy-containers/version-compatibility Windows PowerShell Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved. # pull Windows ServerCore […]

Cài đặt docker trên windows server 2019

Docker là nền tảng phần mềm cho phép bạn dựng, kiểm thử và triển khai ứng dụng một cách nhanh chóng. Docker đóng gói phần mềm vào các đơn vị tiêu chuẩn hóa được gọi là container có mọi thứ mà phần mềm cần để chạy, trong đó có thư viện, công cụ hệ thống, mã và […]

Tạo máy ảo linux trên windows server 2019

Tạo máy ảo trên powershell Windows PowerShell Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved. # confirm network adapter names PS C:UsersAdministrator> Get-NetAdapter Name InterfaceDescription ifIndex Status MacAddress LinkSpeed —- ——————– ——- —— ———- ——— Ethernet0 Intel(R) 82574L Gigabit Network Conn… 6 Up 00-0C-29-C7-54-1A 1 Gbps # create a virtul switch PS C:UsersAdministrator> New-VMSwitch -Name “Bridge01” […]

Tạo máy ảo windows trên windows server 2019

Tạo máy ảo bằng cách cài đặt Windows server 2019. Trên Powershell chạy với quyền quản trị là Admin trên Powershell Windows PowerShell Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved. # confirm network adapter names PS C:UsersAdministrator> Get-NetAdapter Name InterfaceDescription ifIndex Status MacAddress LinkSpeed —- ——————– ——- —— ———- ——— Ethernet0 Intel(R) 82574L Gigabit Network […]

Cài đặt hyper-v trên windows server 2019

Cài đặt trên Powershell Windows PowerShell Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved. # install Hyper-V with admin tools PS C:UsersAdministrator> Install-WindowsFeature Hyper-V -IncludeManagementTools Success Restart Needed Exit Code Feature Result ——- ————– ——— ————– True Yes SuccessRest… {Hyper-V, Windows PowerShell 用 Hyper-V … WARNING: You must restart this server to finish the installation process. […]

Cài đặt NFS client trên windows server 2019

Cài đặt trên Powershell Windows PowerShell Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved. # install NFS Client PS C:UsersAdministrator> Install-WindowsFeature NFS-Client Success Restart Needed Exit Code Feature Result ——- ————– ——— ————– True No Success {NFS Client} Cài đặt trên GUI Mở Server Manager và chọn Add roles and features Tiếp theo, chọn Next Chọn Role-based or feature-based […]

Cấu hình NFS shared folder trên windows server 2019

Cấu hình với Powershell Windows PowerShell Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved. # create NFS Shared Folder PS C:UsersAdministrator> mkdir C:NFSshare Directory: C: Mode LastWriteTime Length Name —- ————- —— —- d—– 2019/03/28 19:22 NFSshare # set NFS Share PS C:UsersAdministrator> New-NfsShare -Name “NFSshare01” ` -Path “C:NFSshare” ` -EnableUnmappedAccess $True ` -Authentication Sys Name […]