Thuê chỗ đặt máy chủ

Trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế tier 3+, đảm bảo dự phòng 2n+1

Dedicate Private Cloud

Hệ thống riêng của bạn, đảm bảo an toàn riêng tư và toàn vẹn dữ liệu

Bảng giá thuê máy chủ

Chi tiết phí dịch vụ thuê máy chủ. Tối ưu chi phí cho khách hàng

Cloud Server

Nền tảng điện toán đám mây, hoạt động trên nhiều kết nối server vật lý khác nhau

Sử dụng Dockerfile

Tóm tắt nội dung

Sử dụng dockerfile và tạo docker image tự động.
ví dụ: tạo dockerfile để cài đặt IIS.

				
					PS C:\Users\Administrator> mkdir docker-test
PS C:\Users\Administrator\docker-test> cd docker-test

PS C:\Users\Administrator\docker-test> $str_file = @"
FROM mcr.microsoft.com/windows/servercore:1809
MAINTAINER ServerWorld <admin@srv.world>

RUN dism.exe /online /enable-feature /all /featurename:iis-webserver /NoRestart
RUN echo Dockerfile test example > C:\inetpub\wwwroot\index.html

EXPOSE 80
CMD [ "cmd" ]
"@ 

PS C:\Users\Administrator\docker-test> $str_file | Out-File Dockerfile -Encoding Default 

# build image ⇒ docker build -t [image name]:[tag] .
PS C:\Users\Administrator\docker-test> docker build -t srv.world/iis-server:latest .
Sending build context to Docker daemon 2.048kB
Step 1/6 : FROM mcr.microsoft.com/windows/servercore:1809
 ---> 5c1f582f60a9
Step 2/6 : MAINTAINER ServerWorld <admin@srv.world>
 ---> Running in 48d196707126
Removing intermediate container 48d196707126
 ---> e6345d98e44b
Step 3/6 : RUN dism.exe /online /enable-feature /all /featurename:iis-webserver /NoRestart
 ---> Running in 8435c833b7c6
.....
.....
Successfully built d0b43de1e6a4
Successfully tagged srv.world/iis-server:latest

PS C:\Users\Administrator\docker-test> docker images
REPOSITORY               TAG         IMAGE ID      CREATED         SIZE
srv.world/iis-server          latest       d0b43de1e6a4    About a minute ago    5.32GB
mcr.microsoft.com/windows/servercore  1809        5c1f582f60a9    12 days ago       5.12GB

# run Container on background
PS C:\Users\Administrator\docker-test> docker run -t -d -p 8081:80 srv.world/iis-server
ebd915020c61c0f0ed21b4a277ed14eb4e8eb1d863bfd7c42136ffcd1343a70f

PS C:\Users\Administrator\docker-test> docker ps
CONTAINER ID    IMAGE         COMMAND       CREATED       STATUS       PORTS         NA
MES
ebd915020c61    srv.world/iis-server  "cmd"        9 seconds ago    Up 8 seconds    0.0.0.0:8081->80/tcp  nervous_hypatia

# verify accesses
PS C:\Users\Administrator\docker-test> curl.exe localhost:8081
Dockerfile test example