Cách cài đặt Docker trên Ubuntu 22.04

Tóm tắt nội dung

Docker là một nền tảng phần mềm để phát triển ứng dụng dựa trên các Container (môi trường thực thi) chia sẻ kernel hệ điều hành nhưng độc lập với nhau. Trên các hệ thống dựa trên Unix và Linux, các Container đã được sử dụng trong một thời gian dài, tuy nhiên, khi Docker được triển khai trên thị trường vào năm 2013, việc đóng gói ứng dụng trở nên dễ dàng hơn cho các nhà phát triển, vì chúng chỉ cần tạo một lần và có thể chạy ở bất kỳ đâu. Bài viết này sẽ đề cập đến cách cài đặt Docker trên Ubuntu 22.04. Vì vậy, hãy bắt đầu!

Cách cài đặt Docker trên Ubuntu 22.04

Bạn phải làm theo các hướng dẫn từng bước dưới đây để cài đặt Docker trên Ubuntu 22.04.

Bước 1: Cập nhật kho lưu trữ hệ thống 

Nhấn “CTRL+ALT+T” để mở terminal của Ubuntu 22.04 của bạn và chạy các lệnh dưới đây để cập nhật kho lưu trữ hệ thống:

$ sudo apt update

install-docker

$ sudo apt upgrade

install-docker

Bước 2: Cài đặt các phụ thuộc cần thiết 

Sau khi cập nhật các gói hệ thống, bước tiếp theo là cài đặt các phụ thuộc cần thiết cho Docker:

$ sudo apt install lsb-release ca-certificates apt-transport-https software-properties-common -y

install-docker

Bước 3: Thêm kho lưu trữ Docker vào nguồn hệ thống 

Khi kho lưu trữ Docker được thêm vào nguồn hệ thống, điều này làm cho quá trình cài đặt Docker dễ dàng hơn và cung cấp các bản cập nhật nhanh hơn.

Để thêm kho lưu trữ Docker vào nguồn hệ thống, trước tiên, nhập khóa GPG Docker cần thiết để kết nối với kho lưu trữ Docker:

$ curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg

install-docker

Sau đó, thực hiện lệnh sau để thêm kho lưu trữ Docker vào danh sách nguồn hệ thống của Ubuntu 22.04 :

$ echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

install-docker

Bước 4: Cập nhật các gói hệ thống 

Sau khi đã thêm kho lưu trữ Docker vào nguồn hệ thống, hãy cập nhật lại các gói hệ thống:

$ sudo apt update

install-docker

Bước 5: Cài đặt Docker trên Ubuntu 22.04 

Nếu bạn đã tuân thủ các bước được đưa ra trước đó, thì ở điểm này, hệ thống Ubuntu 22.04 của bạn đã sẵn sàng cho việc cài đặt Docker:

$ sudo apt install docker-ce

Lưu ý rằng chúng tôi đang sử dụng gói “docker-ce” thay vì “docker-ie” vì nó được hỗ trợ bởi kho lưu trữ Docker chính thức:

Docker đã được cài đặt thành công trên hệ thống Ubuntu 22.04 của bạn.

Bước 6: Xác minh trạng thái Docker 

Bây giờ, hãy thực hiện lệnh “systemctl” sau đây để xác minh xem Docker hiện đang hoạt động hay không trên hệ thống của bạn:

$ sudo systemctl status docker

install-docker

Cách sử dụng Docker trên Ubuntu 22.04

Sau khi cài đặt Docker trên Ubuntu 22.04, bạn có thể sử dụng nó để tải xuống và chạy bất kỳ container nào. Ví dụ, sau đây sẽ tải xuống container kiểm tra Docker “hello-world”:

$ sudo docker run hello-world

install-docker

Sau đó, thực thi lệnh “docker ps” với lệnh “-a” để hiển thị thông tin liên quan đến các container Docker đang chạy:

$ sudo docker ps -a

install-docker

Như bạn có thể thấy trong đầu ra được cung cấp bên dưới, container “hello-world” đã được thêm thành công.

Cách gỡ bỏ Docker trên Ubuntu 22.04

Nếu bạn muốn gỡ bỏ Docker khỏi hệ thống Ubuntu 22.04 của bạn, thì hãy viết lệnh sau trong terminal:

$ sudo apt-get purge docker-ce

install-docker

Chúng tôi đã biên soạn phương pháp đơn giản nhất để cài đặt và sử dụng Docker trên hệ thống Ubuntu 22.04.

Kết luận

Để cài đặt Docker trên Ubuntu 22.04, trước tiên, cập nhật các kho lưu trữ hệ thống với lệnh “$ sudo apt update” và cài đặt các phụ thuộc cần thiết. Sau đó, nhập khóa GPG Docker và thêm kho của nó vào các nguồn hệ thống. Sau đó, cài đặt Docker với lệnh “$ sudo apt install docker-ce”. Bài viết này đã thảo luận về cách cài đặt Docker trên Ubuntu 22.04.

Logo Cloud Việt

Thông Tin Và Hoạt Động Của Chúng Tôi

Cloud Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ TTDL uy tín tại Việt Nam. Với tiêu chí là đặt quyền lợi và trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu để  đem đến dịch vụ tốt nhất.

Trụ sở chính

110/20/41 đường số 30, phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM

Ngày làm việc

Thứ 2 - Thứ 6, Hàng tuần

Giờ làm việc

08 : 00 AM - 18 : 00 PM

Email

Support@cloudviet.com.vn

Hotline

0972 710 812