Thuê chỗ đặt máy chủ

Trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế tier 3+, đảm bảo dự phòng 2n+1

Dedicate Private Cloud

Hệ thống riêng của bạn, đảm bảo an toàn riêng tư và toàn vẹn dữ liệu

Bảng giá thuê máy chủ

Chi tiết phí dịch vụ thuê máy chủ. Tối ưu chi phí cho khách hàng

Cloud Server

Nền tảng điện toán đám mây, hoạt động trên nhiều kết nối server vật lý khác nhau

Tạo máy ảo linux trên windows server 2019

Tóm tắt nội dung

Tạo máy ảo trên powershell

				
					Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

# confirm network adapter names
PS C:\Users\Administrator> Get-NetAdapter 

Name           InterfaceDescription          ifIndex Status    MacAddress       LinkSpeed
----           --------------------          ------- ------    ----------       ---------
Ethernet0         Intel(R) 82574L Gigabit Network Conn...    6 Up      00-0C-29-C7-54-1A     1 Gbps

# create a virtul switch
PS C:\Users\Administrator> New-VMSwitch -Name "Bridge01" -AllowManagementOS $True -NetAdapterName "Ethernet0" 

# confirm
PS C:\Users\Administrator> Get-VMSwitch 

Name   SwitchType NetAdapterInterfaceDescription
----   ---------- ------------------------------
Bridge01 External  Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection

# create a directory for virtual machines
PS C:\Users\Administrator> mkdir E:\Virtual_Machine 

# set VM name and others
PS C:\Users\Administrator> $ParentDir = 'E:\Virtual_Machine' 
PS C:\Users\Administrator> $VMName = 'CentOS8' 
PS C:\Users\Administrator> $Switch = 'Bridge01' 

# create a virtual machine
PS C:\Users\Administrator> New-VM -Name $VMName `
-MemoryStartupBytes 4GB `
-Generation 1 `
-NewVHDPath "$ParentDir\$VMName\$VMName.vhdx" `
-NewVHDSizeBytes 20GB `
-Path "$ParentDir\$VMName" `
-SwitchName $Switch 

Name  State CPUUsage(%) MemoryAssigned(M) Uptime  Status       Version
----  ----- ----------- ----------------- ------  ------       -------
CentOS8 Off  0      0         00:00:00 Operating normally 9.0

# change vCPU count
PS C:\Users\Administrator> Set-VMProcessor $VMName -Count 2 

# confirm virtual DVD drive
PS C:\Users\Administrator> Get-VMDvdDrive -VMName $VMName 

VMName ControllerType ControllerNumber ControllerLocation DvdMediaType Path
------ -------------- ---------------- ------------------ ------------ ----
CentOS8 IDE      1        0         None

# set install image to virtual DVD drive
PS C:\Users\Administrator> Set-VMDvdDrive -VMName $VMName `
-Path 'C:\Users\Administrator\Documents\CentOS-8.2.2004-x86_64-dvd1.iso' 

PS C:\Users\Administrator> Get-VMDvdDrive -VMName $VMName 

VMName ControllerType ControllerNumber ControllerLocation DvdMediaType Path
------ -------------- ---------------- ------------------ ------------ ----
CentOS8 IDE      1        0         ISO     C:\Users\Administrator\Documents\CentOS-8.2.2004-x86...

# start the virtual machine
PS C:\Users\Administrator> Start-VM -Name $VMName 

# after this, refer to [13] to install OS
				
			

Tạo máy ảo trên GUI

Mở Server Manager và chọn Tools- Hyper-V Manager

Nhấn chuột phải vào máy chủ tạo máy ảo chọn New-New Machine…

Chọn Next

Tiếp theo, đặt tên cho máy ảo 

Chọn thế hệ cho máy ảo 

tiếp theo, gán bộ nhớ cho máy ảo

Chọn virtual switch để sử dụng kết nối cho máy ảo 

Tiếp theo, chọn dung lượng ổ đĩa ảo, tùy vào mục đích sử dụng bạn có thể lựa chọn dung lượng

tiếp theo, chọn đường dẫn cài đặt GuestOS của máy ảo

Sau khi cấu hình xong, nếu không có vấn đề gì, chọn Finish để tạo máy ảo

Để bật máy ảo, nhấn chuột phải vào máy áo, chọn Start

Để kết nối đến bảng điều khiển của máy ảo, nhấp chuột phải vào máy ảo chọn Connect…

sau đó, ta tiến hành cài đặt CentOS 7 như bình thường

Quá trình tạo máy ảo CentOS 7 đã hoàn thành.