Sử dụng Docker cơ bản trên window server 2019

Tóm tắt nội dung

Không thể chạy Containers, nếu phiên bản của máy chủ windows và windows containers không giống nhau, vì vậy hãy chỉ định một phiên bản cụ thể. Tham khảo các tài liệu chính thức bên dưới để biết phiên bản tương thích.

https://docs.microsoft.com/en-us/virtualization/windowscontainers/deploy-containers/version-compatibility

				
					Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

# pull Windows ServerCore image
PS C:\Users\Administrator> docker pull mcr.microsoft.com/windows/servercore:1809 
1809: Pulling from windows/servercore
65014b3c3121: Pull complete
9e2f2b17be72: Pull complete
Digest: sha256:17752cc071661e3cc1c1bec27d90d528fb4389d90c0412466783c2fe1c291c4e
Status: Downloaded newer image for mcr.microsoft.com/windows/servercore:1809

# display images
PS C:\Users\Administrator> docker images 
REPOSITORY               TAG         IMAGE ID      CREATED       SIZE
mcr.microsoft.com/windows/servercore  1809        640a8acbeb6f    33 hours ago    4.28GB

# run echo inside a container
PS C:\Users\Administrator> docker run mcr.microsoft.com/windows/servercore:1809 powershell -c "echo 'Hello Windows Container World'" 
Hello Windows Container World
				
			

Kết nối với các interactive session của containers với tùy chọn [i] và [t] như sau. Nếu [exit] khỏi containers session, quá trình của containers sex kết thúc.

				
					PS C:\Users\Administrator> docker run -it mcr.microsoft.com/windows/servercore:1809 powershell 

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\> systeminfo 

Host Name:         172DABD6959C
OS Name:          Microsoft Windows Server 2019 Datacenter Evaluation
OS Version:        10.0.17763 N/A Build 17763
OS Manufacturer:      Microsoft Corporation
OS Configuration:     Standalone Server
Original Install Date:   2/7/2019, 8:25:07 PM
System Boot Time:     2/13/2019, 11:47:45 PM
System Boot Time:     2/13/2019, 11:47:45 PM
System Manufacturer:    Red Hat
System Model:       KVM
System Type:        x64-based PC
Processor(s):       4 Processor(s) Installed.
              [01]: Intel64 Family 6 Model 60 Stepping 4 GenuineIntel ~2594 Mhz
System Boo         [02]: Intel64 Family 6 Model 60 Stepping 4 GenuineIntel ~2594 Mhz
System Man         [03]: Intel64 Family 6 Model 60 Stepping 4 GenuineIntel ~2594 Mhz
System Mod         [04]: Intel64 Family 6 Model 60 Stepping 4 GenuineIntel ~2594 Mhz

.....
.....

PS C:\> exit 
PS C:\Users\Administrator>  # back
				
			

Nếu thoát khỏi containers session mà vẫn giữ quy trình của containers, hãy nhấn phím Ctrl+p và Ctrl+q.

				
					PS C:\Users\Administrator> docker run -it mcr.microsoft.com/windows/servercore:1809 powershell 

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\>   # Ctrl+p, Ctrl+q

PS C:\Users\Administrator>
PS C:\Users\Administrator> docker ps 
CONTAINER ID  IMAGE                    COMMAND     CREATED     STATUS     PORTS  NAMES
e68a751d4b2c  mcr.microsoft.com/windows/servercore:1809  "powershell"  42 seconds ago  Up 39 seconds      silly_volhard

# connect to container's session
PS C:\Users\Administrator> docker attach e68a751d4b2c 

PS C:\> hostname 
e68a751d4b2c
PS C:\> 

# shutdown container's process from Host's console
PS C:\Users\Administrator> docker kill e68a751d4b2c 
e68a751d4b2c

PS C:\Users\Administrator> docker ps 
CONTAINER ID    IMAGE        COMMAND       CREATED       STATUS       PORTS       NAMES
				
			
Logo Cloud Việt

Thông Tin Và Hoạt Động Của Chúng Tôi

Cloud Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ TTDL uy tín tại Việt Nam. Với tiêu chí là đặt quyền lợi và trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu để  đem đến dịch vụ tốt nhất.

Trụ sở chính

110/20/41 đường số 30, phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM

Ngày làm việc

Thứ 2 - Thứ 6, Hàng tuần

Giờ làm việc

08 : 00 AM - 18 : 00 PM

Email

Support@cloudviet.com.vn

Hotline

0972 710 812