Tạo máy ảo windows trên windows server 2019

Tóm tắt nội dung

Tạo máy ảo bằng cách cài đặt Windows server 2019. Trên Powershell chạy với quyền quản trị là Admin

trên Powershell

				
					Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

# confirm network adapter names
PS C:\Users\Administrator> Get-NetAdapter 

Name           InterfaceDescription          ifIndex Status    MacAddress       LinkSpeed
----           --------------------          ------- ------    ----------       ---------
Ethernet0         Intel(R) 82574L Gigabit Network Conn...    6 Up      00-0C-29-C7-54-1A     1 Gbps

# create a virtul switch
PS C:\Users\Administrator> New-VMSwitch -Name "Bridge01" -AllowManagementOS $True -NetAdapterName "Ethernet0" 

# confirm
PS C:\Users\Administrator> Get-VMSwitch 

Name   SwitchType NetAdapterInterfaceDescription
----   ---------- ------------------------------
Bridge01 External  Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection

# create a directory for virtual machines
PS C:\Users\Administrator> mkdir E:\Virtual_Machine 

# set VM name and others
PS C:\Users\Administrator> $ParentDir = 'E:\Virtual_Machine' 
PS C:\Users\Administrator> $VMName = 'Win2k19' 
PS C:\Users\Administrator> $Switch = 'Bridge01' 

# create a virtual machine
PS C:\Users\Administrator> New-VM -Name $VMName `
-MemoryStartupBytes 8GB `
-Generation 2 `
-NewVHDPath "$ParentDir\$VMName\$VMName.vhdx" `
-NewVHDSizeBytes 50GB `
-Path "$ParentDir\$VMName" `
-SwitchName $Switch 

Name  State CPUUsage(%) MemoryAssigned(M) Uptime  Status       Version
----  ----- ----------- ----------------- ------  ------       -------
Win2k19 Off  0      0         00:00:00 Operating normally 9.0

# change vCPU count
PS C:\Users\Administrator> Set-VMProcessor $VMName -Count 4 

# add SCSI controler
PS C:\Users\Administrator> Add-VMScsiController -VMName $VMName 

# set install image
PS C:\Users\Administrator> Add-VMDvdDrive -VMName $VMName `
-ControllerNumber 1 `
-ControllerLocation 0 `
-Path 'C:\Users\Administrator\Documents\Win2019_EN-US_190906-2324.rs5.iso' 

PS C:\Users\Administrator> $DVDDrive = Get-VMDvdDrive -VMName $VMName 

# set virtual DVD first boot device
PS C:\Users\Administrator> Set-VMFirmware -VMName $VMName -FirstBootDevice $DVDDrive 

# start the virtual machine
PS C:\Users\Administrator> Start-VM -Name $VMName 

# after this, refer to [13] to install OS
				
			

Trên GUI

Mở Server Manager-Tools-Hyper-V Manager

Chọn máy chủ thêm máy ảo, nhấn chuột phải chọn NewVirtual Machines 

tiếp theo, chọn Next

Tại Specify Name and Location, nhập tên máy ảo

Tiếp theo, chọn thế hệ của máy ảo

Tại Assign Memory, gán bộ nhớ cho máy ảo.

tiếp theo, chọn card mạng cho máy ảo

tiếp theo, cấu hình ổ đĩa cứng cho máy ảo

Chọn nguồn cài đặt 

Nhấn Finish để tạo máy ảo

Máy ảo đã tạo thành công, để bật máy ảo, nhấn chuột phải vào máy ảo chọn Start

Để kết nối bảng điều khiển của máy ảo, nhấn chuột phải vào máy ảo chọn Connect…

Tiếp theo, cài đặt GuestOS như bình thường

Quá trình cài đặt máy ảo đã hoàn thành 

Logo Cloud Việt

Thông Tin Và Hoạt Động Của Chúng Tôi

Cloud Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ TTDL uy tín tại Việt Nam. Với tiêu chí là đặt quyền lợi và trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu để  đem đến dịch vụ tốt nhất.

Trụ sở chính

110/20/41 đường số 30, phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM

Ngày làm việc

Thứ 2 - Thứ 6, Hàng tuần

Giờ làm việc

08 : 00 AM - 18 : 00 PM

Email

Support@cloudviet.com.vn

Hotline

0972 710 812