Thuê chỗ đặt máy chủ

Trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế tier 3+, đảm bảo dự phòng 2n+1

Dedicate Private Cloud

Hệ thống riêng của bạn, đảm bảo an toàn riêng tư và toàn vẹn dữ liệu

Bảng giá thuê máy chủ

Chi tiết phí dịch vụ thuê máy chủ. Tối ưu chi phí cho khách hàng

Cloud Server

Nền tảng điện toán đám mây, hoạt động trên nhiều kết nối server vật lý khác nhau

Truy cập dịch vụ trên Container trong Window Server 2019

Tóm tắt nội dung

Nếu bạn muốn truy cập vào các dịch vụ như HTTP hoặc SSH đang chạy trên Bộ chứa dưới dạng trình nền, hãy đặt như sau.

Ví dụ: chạy một container để sử dụng container image có dịch vụ IIS như ví dụ ở đây.

				
					# map the port of Host and the port of Container with [-p xxx:xxx]
PS C:\Users\Administrator> docker run -t -d -p 8081:80 srv.world/iis cmd
ce3bfb401c6ea52f1f640fc5141932017515366d75acfb902405cbe569ca0d92

PS C:\Users\Administrator> docker ps
CONTAINER ID    IMAGE        COMMAND       CREATED       STATUS       PORTS         NAMES
ce3bfb401c6e    srv.world/iis    "cmd"        32 seconds ago   Up 27 seconds    0.0.0.0:8081->80/tcp  blissful_nobel

# create a test page
PS C:\Users\Administrator> docker exec ce3bfb401c6e powershell -c "Write-Output 'IIS on Docker Container' | Out-File -Encoding default C:\inetpub\wwwroot\index.html"
				
			

truy cập vào http://localhost:8081 để truy cập vào máy chủ