Publish_RemoteApp
Cấu hình Publish RemoteApp

Publish RemoteApp dùng để kết nối với các ứng dụng từ xa của máy client. Cấu hình trên PowerShell như sau. Mở PowerShell với quyền quản trị và làm như sau. Windows PowerShell Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved. # for example, publish Server Manager application # -CollectionName (collection name you created) # -DisplayName […]

Server_Manager
Tạo Session Collections để quản lý RDS

Mở Server Manager, chọn Remote Desktop Services chọn Create session collections ở Before you begin, chọn Next để tiếp tục cài đặt tiếp theo, Name the Collection, bạn đặt tên và mô tả cho dễ hiểu. ở Specify RD Session Host servers. chọn các tên miền được liệt kê bên dưới. ở Specify user groups, bạn […]

Remote_Desktop_logo
Cách tạo nhiều truy cập Remote Desktop

Mở Run và nhập lệnh gpedit.msc Truy cập theo đường dẫn: Administrative Templates > Windows Components > Remote Desktop Services > Remote Desktop Session Host > Connections > Restrict Remote Desktop Services users to a single Remote Desktop Services session. Tích chọn Disabled và bấm chọn OK Bạn có thể kết nối với Remote Desktop với […]

Remote_Desktop_Logo
Kích hoạt Remote Desktop trên windows server 2019

Remote Desktop trên Server Manager Mở Server Manager  Chọn Local Server, sau đó chọn Disabled cho Remote Desktop Tích chọn Allow remote connections to this computer Chọn Ok  Kích hoạt(Enabled) thành công Remote Desktop Enabled Remote Desktop Bằng Powershell ​ Mở Start > Powershell bằng quyền quản trị(Run as administrator) Nhập lệnh sau vào: Set-ItemProperty […]

Logo_SSH-Agent
Kích hoạt SSH-Agent trên windows server 2019

Sử dụng SSH-Agent để tự động nhập cụm mật khẩu vào key-pair-authentication. SSH-Agent được cài đặt mặc định theo OpenSSH client, những nó lại bị Disabled(vô hiệu hóa) theo mặc định. Bạn cần Enabled(kích hoạt) và Start(bắt đầu) dịch vụ. Đăng nhập Powershell với người dùng để đặt SSH-key-pair và đặt khóa bí mật như […]

Windows_Server_2019_OpenSSH
Cấu hình OpenSSH server trên windows server 2019

Cấu hình SSH server Cấu hình trên CUI như sau: Chạy Powershell với quyền quản trị và cấu hình như sau: PowerShell Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved. # get available name of OpenSSH PS C:UsersAdministrator> Get-WindowsCapability -Online | ? Name -like ‘OpenSSH*’ Name : OpenSSH.Client~~~~0.0.1.0 State : Installed Name : OpenSSH.Server~~~~0.0.1.0 State : […]

windows update
Cấu hình windows update trong windows server 2019

Tại ô tìm kiếm nhập Run và mở Run của máy tính. Sau khi mở hộp thoại Run, nhập lệnh “gpedit.msc” và chọn OK để chạy. Chọn Administrative Template > Windows Components > Windows Update Trên bảng điều khiển bên phải nhấp vào Configure Automatic Updates Cài đặt cấu hình windows update mà bạn mong muốn. 

IP address
Đặt địa chỉ IP tĩnh cho windows server 2019

Địa chỉ IP được DHCP gán theo mặc định, vì vậy hãy đặt địa chỉ IP tĩnh cho việc quản lý và sử dụng Server. Trên Configure Cluster(CUI) Cấu hình như sau. Windows PowerShell Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved. # make sure network interfaces PS C:UsersAdministrator> Get-NetIPInterface -AddressFamily IPv4 ifIndex InterfaceAlias AddressFamily NlMtu(Bytes) […]