Cài đặt NFS Server trên windows server 2019

Cài đặt trên Powershell Windows PowerShell Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved. # install NFS Server with admin tools PS C:UsersAdministrator> Install-WindowsFeature FS-NFS-Service -IncludeManagementTools Success Restart Needed Exit Code Feature Result ——- ————– ——— ————– True Yes SuccessRest… … WARNING: You must restart this server to finish the installation process. # restart computer to […]

Cài đặt iSCSI
Cấu hình iSCSI Initiator trên windows server 2019

Cấu hình với Powershell trên Powershell chạy với quyền admin và cấu hình iSCSI Initiator như sau. Windows PowerShell Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved. # start iSCSI Initiator service & set [automatic] for Startup PS C:UsersAdministrator> Start-Service -Name MSiSCSI PS C:UsersAdministrator> Set-Service -Name MSiSCSI -StartupType Automatic # set iSCSI Target to connect to […]

Cài đặt iSCSI
Cấu hình iSCSI target trên windows server 2019

Mở Server Manager và nhấn chọn File and Storage Services Chọn iSCSI và nhấn chọn  Trên iSCSI Virtual Disk Location, chọn máy chủ và dung lượng để thiết lập ổ đĩa iSCSI Tại iSCSI Virtual Disk Name, đặt tên cho ổ đĩa ảo Tại iSCSI Virtual Disk Size, thiết lập dung lượng cho ổ đĩa […]

Cài đặt iSCSI
Cài đặt iSCSI target trên windows server 2019

Cài đặt iSCSI để cấu hình Storage Server.Một mạng để lưu trữ được gọi là iSCSI target. Một máy Client kết nối với iSCSI target được gọi là iSCSI initiator. Cài đặt trên CUI Trên Powershell, chạy với quyền administrator và cài đặt iSCSI target server. Windows PowerShell Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved. […]

Thêm Computer Accounts trên windows server 2019

Thêm Computer Accounts trên CUI Chạy PowerShell hoặc Command Prompt và sừ dụng lệnh dsadd computer # show current computer list PS C:UsersAdministrator> dsquery computer -name * “CN=FD3S,OU=Domain Controllers,DC=srv,DC=world” “CN=RX-5,CN=Computers,DC=srv,DC=world” # for example, add a computer [RX-7] under the [Computers] PS C:UsersAdministrator> dsadd computer CN=RX-7,CN=Computers,DC=srv,DC=world dsadd succeeded:CN=RX-7,CN=Computers,DC=srv,DC=world PS C:UsersAdministrator> dsquery computer -name RX-7 “CN=RX-7,CN=Computers,DC=srv,DC=world” # […]

Thêm Organizational Unit trên windows server 2019

Thêm Organizational Unit trên CUI Chạy PowerShell or Command Prompt và sử dụng lệnh dsadd ou. # show current Organizational Unit list PS C:UsersAdministrator> dsquery ou -name * “OU=Domain Controllers,DC=srv,DC=world” # for example, add an Organizational Unit [Hiroshima] PS C:UsersAdministrator> dsadd ou OU=Hiroshima,DC=srv,DC=world dsadd succeeded:OU=Hiroshima,DC=srv,DC=world PS C:UsersAdministrator> dsquery ou -name Hiroshima “OU=Hiroshima,DC=srv,DC=world” # for adding […]

Thêm Group Accounts bằng câu lệnh trong windows server 2019

Chạy PowerShell hoặc Command Prompt và sử dụng lệnh dsadd  group.  # show current group list PS C:UsersAdministrator> dsquery group -name * “CN=Administrators,CN=Builtin,DC=srv,DC=world” “CN=Users,CN=Builtin,DC=srv,DC=world” “CN=Guests,CN=Builtin,DC=srv,DC=world” “CN=Print Operators,CN=Builtin,DC=srv,DC=world” “CN=Backup Operators,CN=Builtin,DC=srv,DC=world” ….. ….. # for example, add [DBAdmin] group PS C:UsersAdministrator> dsadd group CN=DBAdmin,CN=Users,DC=srv,DC=world ` -secgrp yes ` -scope g ` -desc “Database Admin Group” dsadd succeeded:CN=DBAdmin,CN=Users,DC=srv,DC=world PS […]

Thêm Group Accounts trên windows server 2019

Mở Server Manager và chọn Tools – Active Directory Users and Conputers, tiếp theo, nhấn chuột phải vào Users và chọn New – Group. Nhập tên Group mà bạn muốn chọn Group mới đã được tạo Để thêm người dùng vào nhóm,nhấp chuột phải vào nhóm và chọn Properties. chọn vào tab Members và nhấn […]

Thêm tài khoản người dùng bằng câu lệnh

Dùng Powershell hoặc Command Prompt để thêm tài khoản người dùng sử dụng lệnh dsadd user. # show current user list PS C:UsersAdministrator> dsquery user -name * “CN=Administrator,CN=Users,DC=srv,DC=world” “CN=Guest,CN=Users,DC=srv,DC=world” “CN=Serverworld,CN=Users,DC=srv,DC=world” “CN=sshd,CN=Users,DC=srv,DC=world” “CN=krbtgt,CN=Users,DC=srv,DC=world” # for example, add [Redstone] user PS C:UsersAdministrator> dsadd user CN=Redstone,CN=Users,DC=srv,DC=world ` -pwd P@ssw0rd01 ` -mustchpwd yes ` -ln Redstone ` -fn R5 […]