Thêm trang web trên IIS

Tóm tắt nội dung

Trên Powershell

Mở Powershell với quyền quản trị là Admin và tiến hành cấu hình như sau: 

				
					Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

# current Web Sites list
PS C:\Users\Administrator> Get-Website 

Name       ID  State   Physical Path         Bindings
----       --  -----   -------------         --------
Default Web Site 1  Started  %SystemDrive%\inetpub\wwwroot http *:80:

# for example, add [NewSite] Site
# physical path [C:\inetpub\newsite], hostname [RX-8.srv.world]
PS C:\Users\Administrator> mkdir C:\inetpub\newsite 
PS C:\Users\Administrator> New-WebSite -Name "NewSite" -Port 80 -HostHeader "RX-8.srv.world" -PhysicalPath "C:\inetpub\newsite" 

Name       ID  State   Physical Path         Bindings
----       --  -----   -------------         --------
NewSite     2  Started  C:\inetpub\newsite       http *:80:RX-8.srv.world

PS C:\Users\Administrator> Get-Website 

Name       ID  State   Physical Path         Bindings
----       --  -----   -------------         --------
Default Web Site 1  Started  %SystemDrive%\inetpub\wwwroot http *:80:
NewSite     2  Started  C:\inetpub\newsite       http *:80:RX-8.srv.world

# create a test page
PS C:\Users\Administrator> Write-Output "IIS Virtual Host Test Page" | Out-File C:\inetpub\newsite\index.html -Encoding Default 

# verisy accesses
# default site
PS C:\Users\Administrator> curl.exe localhost 
IIS Default Start Page

# new site
PS C:\Users\Administrator> curl.exe RX-8.srv.world 
IIS Virtual Host Test Page
				
			

Add Your Heading Text Here

Mở  Server Manager – Tools – Internet Information Services (IIS) Manager, nhấp chuột phải vào Sites và chọn Add Website

Nhập bất kỳ Tên trang web nào (được sử dụng trên IIS Manager) cho trường Site name, cho trường Physical path, nhập Đường dẫn thư mục vật lý cho trang web mới này và cho Host name, nhập tên máy chủ của máy chủ.

Nếu được thêm bình thường, Trang web mới sẽ được hiển thị trên danh sách Trang web

Tạo trang thử nghiệm cho Trang web mới và xác minh quyền truy cập.

Logo Cloud Việt

Thông Tin Và Hoạt Động Của Chúng Tôi

Cloud Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ TTDL uy tín tại Việt Nam. Với tiêu chí là đặt quyền lợi và trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu để  đem đến dịch vụ tốt nhất.

Trụ sở chính

110/20/41 đường số 30, phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM

Ngày làm việc

Thứ 2 - Thứ 6, Hàng tuần

Giờ làm việc

08 : 00 AM - 18 : 00 PM

Email

Support@cloudviet.com.vn

Hotline

0972 710 812