Thuê chỗ đặt máy chủ

Trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế tier 3+, đảm bảo dự phòng 2n+1

Dedicate Private Cloud

Hệ thống riêng của bạn, đảm bảo an toàn riêng tư và toàn vẹn dữ liệu

Bảng giá thuê máy chủ

Chi tiết phí dịch vụ thuê máy chủ. Tối ưu chi phí cho khách hàng

Cloud Server

Nền tảng điện toán đám mây, hoạt động trên nhiều kết nối server vật lý khác nhau

Thêm trang web trên IIS

Tóm tắt nội dung

Trên Powershell

Mở Powershell với quyền quản trị là Admin và tiến hành cấu hình như sau: 

				
					Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

# current Web Sites list
PS C:\Users\Administrator> Get-Website 

Name       ID  State   Physical Path         Bindings
----       --  -----   -------------         --------
Default Web Site 1  Started  %SystemDrive%\inetpub\wwwroot http *:80:

# for example, add [NewSite] Site
# physical path [C:\inetpub\newsite], hostname [RX-8.srv.world]
PS C:\Users\Administrator> mkdir C:\inetpub\newsite 
PS C:\Users\Administrator> New-WebSite -Name "NewSite" -Port 80 -HostHeader "RX-8.srv.world" -PhysicalPath "C:\inetpub\newsite" 

Name       ID  State   Physical Path         Bindings
----       --  -----   -------------         --------
NewSite     2  Started  C:\inetpub\newsite       http *:80:RX-8.srv.world

PS C:\Users\Administrator> Get-Website 

Name       ID  State   Physical Path         Bindings
----       --  -----   -------------         --------
Default Web Site 1  Started  %SystemDrive%\inetpub\wwwroot http *:80:
NewSite     2  Started  C:\inetpub\newsite       http *:80:RX-8.srv.world

# create a test page
PS C:\Users\Administrator> Write-Output "IIS Virtual Host Test Page" | Out-File C:\inetpub\newsite\index.html -Encoding Default 

# verisy accesses
# default site
PS C:\Users\Administrator> curl.exe localhost 
IIS Default Start Page

# new site
PS C:\Users\Administrator> curl.exe RX-8.srv.world 
IIS Virtual Host Test Page
				
			

Add Your Heading Text Here

Mở  Server Manager – Tools – Internet Information Services (IIS) Manager, nhấp chuột phải vào Sites và chọn Add Website

Nhập bất kỳ Tên trang web nào (được sử dụng trên IIS Manager) cho trường Site name, cho trường Physical path, nhập Đường dẫn thư mục vật lý cho trang web mới này và cho Host name, nhập tên máy chủ của máy chủ.

Nếu được thêm bình thường, Trang web mới sẽ được hiển thị trên danh sách Trang web

Tạo trang thử nghiệm cho Trang web mới và xác minh quyền truy cập.