Thiết lập trang web mặc định trong windows server 2019

Tóm tắt nội dung

Trang web mặc định được cài đặt, sau khi cài đặt IIS. Nếu bạn muốn sử dụng trang web mặc định, hãy làm như sau. 

thiết lập trên powershell

Mở Powershell với quyền quản trị là admin và cấu hình.

				
					Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

# show Sites list : [Default Web Site] is only set
PS C:\Users\Administrator> Get-Website 

Name       ID  State   Physical Path         Bindings
----       --  -----   -------------         --------
Default Web Site 1  Started  %SystemDrive%\inetpub\wwwroot http *:80:

# [Physical Path] is the Document Root
PS C:\Users\Administrator> Get-ChildItem C:\inetpub\wwwroot 

  Directory: C:\inetpub\wwwroot

Mode        LastWriteTime     Length Name
----        -------------     ------ ----
-a----    8/27/2019  6:57 PM      703 iisstart.htm
-a----    8/27/2019  6:57 PM     99710 iisstart.png

# verify accesses : [iisstart.htm] responds
PS C:\Users\Administrator> Invoke-WebRequest localhost 

StatusCode    : 200
StatusDescription : OK
Content      : <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
.....
.....
ParsedHtml    : System.__ComObject
RawContentLength : 703

# confirm default documents
PS C:\Users\Administrator> Get-WebConfigurationProperty -Filter "//defaultDocument/files/add" -PSPath "IIS:\Sites\Default Web Site" -Name "value" | select value 

Value
-----
Default.htm
Default.asp
index.htm
index.html
iisstart.htm

# create a test page under the Document Root and verify working
# [Write-Output] generates with UTF-16, so specify encoding explicitly with [Out-File]
PS C:\Users\Administrator> Write-Output "IIS Default Start Page" | Out-File C:\inetpub\wwwroot\Default.htm -Encoding Default 

# verify accesses
# for [curl.exe], specify extension ⇒ if not specify extension, [curl] is an Alias from [Invoke-WebRequest]
PS C:\Users\Administrator> curl.exe localhost 
IIS Default Start Page
				
			

thiết lập với GUI

Mở Server Manager và chọn  Tools – Internet Information Services (IIS) Manager.

Mở các mục ở ô bên trái, Default Web Site được cấu hình.

tiếp theo, chọn Default Web Site và chọn Advanced Settings…,  sau đó có thể xác nhận các cài đặt như Physical Path, Physical Path Credentials…

tiếp theo, mở Default Document sau đó xác nhận các tài liệu mặc định.

Bạn có thể xem trước các tài liệu mặc định

Tạo một trang kiểm tra trong Đường dẫn vật lý  và xác minh quyền truy cập bằng trình duyệt Web.

Logo Cloud Việt

Thông Tin Và Hoạt Động Của Chúng Tôi

Cloud Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ TTDL uy tín tại Việt Nam. Với tiêu chí là đặt quyền lợi và trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu để  đem đến dịch vụ tốt nhất.

Trụ sở chính

110/20/41 đường số 30, phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM

Ngày làm việc

Thứ 2 - Thứ 6, Hàng tuần

Giờ làm việc

08 : 00 AM - 18 : 00 PM

Email

Support@cloudviet.com.vn

Hotline

0972 710 812