Thuê chỗ đặt máy chủ

Trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế tier 3+, đảm bảo dự phòng 2n+1

Dedicate Private Cloud

Hệ thống riêng của bạn, đảm bảo an toàn riêng tư và toàn vẹn dữ liệu

Bảng giá thuê máy chủ

Chi tiết phí dịch vụ thuê máy chủ. Tối ưu chi phí cho khách hàng

Cloud Server

Nền tảng điện toán đám mây, hoạt động trên nhiều kết nối server vật lý khác nhau

Thêm Container Images trên windows server 2019

Tóm tắt nội dung

Cài đặt IIS và thêm nó làm image cho containers. Containers được tạo mỗi lần để thực thi lệnh chạy Docker, vì vậy hãy thêm containers được thực thi mới nhất như sau

 

				
					# display images
PS C:\Users\Administrator> docker images
REPOSITORY               TAG         IMAGE ID      CREATED       SIZE
mcr.microsoft.com/windows/servercore  1809        640a8acbeb6f    6 days ago     4.28GB

# start a Container and install IIS
PS C:\Users\Administrator> docker run mcr.microsoft.com/windows/servercore:1809 powershell -c "dism.exe /online /enable-feature /all /featurename:iis-webserver /NoRestart"
Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.17763.1

Image Version: 10.0.17763.316

Enabling feature(s)

The operation completed successfully.

PS C:\Users\Administrator> (docker ps -a)[0..1]
CONTAINER ID    IMAGE                    COMMAND         CREATED       STATUS
           PORTS        NAMES
b8935d684c30    mcr.microsoft.com/windows/servercore:1809  "powershell -c 'dism"  2 minutes ago    Exited (0) About a minute ago            serene_brahmagupta

# add the image
PS C:\Users\Administrator> docker commit b8935d684c30 srv.world/iis
sha256:1f0cbc310aaa3c4f508827dc59be7d5def17235abfbf1fc335b6eafadc4961c5

# display images
PS C:\Users\Administrator> docker images
REPOSITORY               TAG         IMAGE ID      CREATED       SIZE
srv.world/iis             latest       1f0cbc310aaa    30 seconds ago   4.43GB
mcr.microsoft.com/windows/servercore  1809        640a8acbeb6f    6 days ago     4.28GB

# generate a container from the new image and verify IIS is running to access to container's localhost
PS C:\Users\Administrator> docker run srv.world/iis powershell -c "curl.exe localhost"

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>IIS Windows Server</title>
<style>
.....
.....