Thuê chỗ đặt máy chủ

Trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế tier 3+, đảm bảo dự phòng 2n+1

Dedicate Private Cloud

Hệ thống riêng của bạn, đảm bảo an toàn riêng tư và toàn vẹn dữ liệu

Bảng giá thuê máy chủ

Chi tiết phí dịch vụ thuê máy chủ. Tối ưu chi phí cho khách hàng

Cloud Server

Nền tảng điện toán đám mây, hoạt động trên nhiều kết nối server vật lý khác nhau

Cài đặt IIS

Tóm tắt nội dung

Cài đặt IIS (Internet Information Services) và Cấu hình Web Server.

Cài đặt với Powershell

mở Powershell với quyền quản trị admin và cài đặt IIS

				
					Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

# install IIS with admin tools
PS C:\Users\Administrator> Install-WindowsFeature Web-Server -IncludeManagementTools 

Success Restart Needed Exit Code   Feature Result
------- -------------- ---------   --------------
True  No       Success    {Common HTTP Features, Default Document, D...

# verify running to access to default web site
PS C:\Users\Administrator> Invoke-WebRequest http://localhost 

StatusCode    : 200
StatusDescription : OK
Content      : <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
          "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
          <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
          <head>
          <meta http-equiv="Content-Type" cont...
RawContent    : HTTP/1.1 200 OK
          Accept-Ranges: bytes
          Content-Length: 703
          Content-Type: text/html
          Date: Wed, 28 Aug 2019 02:02:51 GMT
          ETag: "a40a0f9435dd51:0"
          Last-Modified: Wed, 28 Aug 2019 01:57:40 GMT
          Server...
Forms       : {}
Headers      : {[Accept-Ranges, bytes], [Content-Length, 703], [Content-Type, text/html], [Date, Wed, 28 Aug 2019
          02:02:51 GMT]...}
          href="http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=66138&clcid=0x409"><IMG alt=IIS
          src="iisstart.png" width=960 height=600></A>; outerText=; tagName=A;
          href=http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=66138&clcid=0x409}}
ParsedHtml    : System.__ComObject
RawContentLength : 703
				
			

cài đặt trên GUI

mở Server Manager và chọn Add roles and features

tiếp theo, chọn Next

Tại Installtion Type, chọn Role-based or feature-based installation

Chọn máy chủ bạn muốn thêm dịch vụ

tại Server Roles, nhấn chọn Web Server(IIS)

tiếp theo, để thêm tính năng cho IIS chọn ADD Features. Sau đó nhấn chọn Next để tiếp tục.

Tại Features, nhấn Next 

tại Web Server Role(IIS), chọn Next

tiếp theo, chọn các tính năng của Web Server. Chọn những tính năng mà bạn muốn thêm. Trong ví dụ này, hãy giữ mặc định và tiếp tục. Tất nhiên, có thể thêm các tính năng này sau khi cài đặt IIS.

chọn Install để cài đặt IIS

Sau khi cài đặt xong, chọn Close để đống họp thoại

Sau khi cài đặt xong, chạy trình duyệt Web và truy cập vào [localhost] thì có thể kiểm tra IIS có chạy bình thường không.