Hướng dẫn cài đặt Streaming server Media với Nginx và nginx-rtmp module trên centos 7

Tóm tắt nội dung

Hướng dẫn cài đặt Streaming server Media với Nginx và nginx-rtmp module trên centos 7 | RTMP (Real Time Messaging Protocol) là giao thức không công khai do Adobe phát triển và giữ bản quyền, được thiết kế cho ứng dụng thời gian thực, cho phép ứng dụng sử dùng video hay còn gọi streaming media và âm thanh với tốc độ nhanh, hạn chế bị giật hình hoặc méo tiếng.

 

Mô hình triển khai Streaming

Ngày nay, Công nghệ streaming video online không còn là chuyện xa lạ nữa, mà phổ biến đến từng ngõ ngách của xã hội và đặc biệt mạng xã hội như google, youtube, facebook,…và các kênh live stream bóng đá, truyền hình số,…rất nhiều.

Streaming server là gì?

Streaming server là nơi Livestream hay streaming video để lưu trữ và truyền tải nội dung video đến người dùng, nó được ứng dụng phổ biên nhất vào bán hàng online trên các nền tảng thương mại điện tử TMDT

Nhưng để có được một hệ thống phục vụ live straeming không phải chuyện dễ dàng. Bạn phải đầu tư hạ tấng máy chủ, phổ biến nhất hiện nay là công nghệ cloud server hay thuê cloud server với băng thông ổn định tốc độ cao, ổ cứng phải dụng SSD nhanh nhất, kèm với đó là chi phí cao.

Sau đâu mình sẽ hướng dẫn các bạn về cách cài đặt RTMP với nginx

I.Chuẩn bị 

Cần có 1 vps hay máy chủ ảo .Link thuê vps SSD giá rẻ nhất tại https://cloudviet.com.vn/ Mở port 80

#  firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=80/tcp
#  firewall-cmd --reload

Hướng dẫn cài đặt Streaming server Media với Nginx và nginx-rtmp module trên centos 7

II.Tiến hành

1.Cài đặt một số công cụ cần thiết  

# yum install unzip -y
# yum -y install gcc gcc-c++ make zlib-devel pcre-devel openssl-devel git

Tạo một thư mục chứ các file download về

# mkdir /download
# cd /download/

2.Cài đặt Nginx và Nginx-RTMP

Ta download các code nginx và nginx-RTMP về

# wget https://github.com/arut/nginx-rtmp-module/archive/master.zip
# wget http://nginx.org/download/nginx-1.9.8.tar.gz

Ta giải nén chúng ra

# tar -xvf nginx-1.9.8.tar.gz
# unzip master.zip

Truy cập vào thư mục nginx vừa giải nén được

# cd nginx-1.9.8

Chạy lênh sau để thêm module Nginx-RTMP

# ./configure --with-http_ssl_module --add-module=../nginx-rtmp-module-master

Cài đặt bằng lệnh sau

#  make
#  make install

Sau khi cài đặt xong khi bạn chạy lệnh

# service nginx restart

nó sẽ xuất hiện lỗi như sau

[root@Nginx-RTMP]# service nginx restart
Redirecting to /bin/systemctl restart  nginx.service
Failed to restart nginx.service: Unit nginx.service failed to load: No such file or directory.

Để sửa lỗi này chúng ta phải cấu hình Nginx init script Thêm nginx ‘user’

# useradd -r nginx

Tạo 1 file nginx trong init.d

# vi /etc/init.d/nginx

Chép nội dung sau vào

#!/bin/sh
#
# nginx - this script starts and stops the nginx daemin
#
# chkconfig:   - 85 15
# description:  Nginx is an HTTP(S) server, HTTP(S) reverse \
#               proxy and IMAP/POP3 proxy server
# processname: nginx
# config:      /usr/local/nginx/conf/nginx.conf
# pidfile:     /usr/local/nginx/logs/nginx.pid

# Source function library.
. /etc/rc.d/init.d/functions

# Source networking configuration.
. /etc/sysconfig/network

# Check that networking is up.
[ "$NETWORKING" = "no" ] && exit 0

nginx="/usr/local/nginx/sbin/nginx"
prog=$(basename $nginx)

NGINX_CONF_FILE="/usr/local/nginx/conf/nginx.conf"

lockfile=/var/lock/subsys/nginx

start() {
[ -x $nginx ] || exit 5
[ -f $NGINX_CONF_FILE ] || exit 6
echo -n $"Starting $prog: "
daemon $nginx -c $NGINX_CONF_FILE
retval=$?
echo
[ $retval -eq 0 ] && touch $lockfile
return $retval
}

stop() {
echo -n $"Stopping $prog: "
killproc $prog -QUIT
retval=$?
echo
[ $retval -eq 0 ] && rm -f $lockfile
return $retval
}

restart() {
configtest || return $?
stop
start
}

reload() {
configtest || return $?
echo -n $"Reloading $prog: "
killproc $nginx -HUP
RETVAL=$?
echo
}

force_reload() {
restart
}

configtest() {
$nginx -t -c $NGINX_CONF_FILE
}

rh_status() {
status $prog
}

rh_status_q() {
rh_status >/dev/null 2>&1
}

case "$1" in
start)
rh_status_q && exit 0
$1
;;
stop)
rh_status_q || exit 0
$1
;;
restart|configtest)
$1
;;
reload)
rh_status_q || exit 7
$1
;;
force-reload)
force_reload
;;
status)
rh_status
;;
condrestart|try-restart)
rh_status_q || exit 0
;;
*)
echo $"Usage: $0 {start|stop|status|restart|condrestart|try-restart|reload|force-reload|configtest}"
exit 2
esac

Phân quyền thực thi cho tập tin nginx

# chmod +x /etc/init.d/nginx

Ta chạy lại lệnh

# service nginx restart
[root@Nginx-RTMP]# service nginx restart
Reloading systemd:                                         [  OK  ]
Restarting nginx (via systemctl):                          [  OK  ]

Để nginx khởi động cùng hệ thống

# chkconfig nginx on

3.Cài đặt FFmpeg

Nux Dextop là một kho lưu trữ RPM của bên thứ ba Là bước đầu tiên, nhập khóa GPG chính thức của kho Nux Dextop:

#  rpm --import http://li.nux.ro/download/nux/RPM-GPG-KEY-nux.ro

Cài đặt kho  Nux Dextop trên centos 7 với lệnh rpm như sau :

#  rpm -Uvh http://li.nux.ro/download/nux/dextop/el7/x86_64/nux-dextop-release-0-1.el7.nux.noarch.rpm

Theo tác giả, Nux Dextop được biết là gây xung đột với các hợp đồng mua RPM của bên thứ ba khác như Repoforge và ATrpms . Vì vậy, nếu bạn kích hoạt bất cứ Repos bên thứ ba nào khác hơn EPEL ,thì nên tắt kho Nux Dextop theo mạc định

#  vi /etc/yum.repos.d/nux-dextop.repo

Tìm dòng

enabled = 1

Thay số 1 thành số 0

enabled = 0

Sau đó, bất cứ khi nào bạn muốn cài đặt một gói phần mềm từ Nux Dextop repo, cho phép một cách rõ ràng repo như sau.

# yum --enablerepo=nux-dextop install tên package

Chạy lệnh sau để cài đặt ffmpeg

#  yum --enablerepo=nux-dextop install ffmpeg

4.Cấu hình Nginx-RTMP và FFmpeg Mở file cấu hình của ngix

# vi /usr/local/nginx/conf/nginx.conf

Thêm nội dung sau vào

}
rtmp {
server {
listen 1935;
chunk_size 4096;
application live {
live on;
record off;
exec ffmpeg -i rtmp://localhost/live/$name -threads 1 -c:v libx264 -profile:v baseline -b:v 350K -s 640x360 -f flv -c:a aac -ac 1 -strict -2 -b:a 56k rtmp://localhost/live360p/$name;
}
application live360p {
live on;
record off;
}
}
}

Khởi động lại dịch vụ nginx

# service nginx restart

Theo maxserver

Logo Cloud Việt

Thông Tin Và Hoạt Động Của Chúng Tôi

Cloud Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ TTDL uy tín tại Việt Nam. Với tiêu chí là đặt quyền lợi và trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu để  đem đến dịch vụ tốt nhất.

Trụ sở chính

110/20/41 đường số 30, phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM

Ngày làm việc

Thứ 2 - Thứ 6, Hàng tuần

Giờ làm việc

08 : 00 AM - 18 : 00 PM

Email

Support@cloudviet.com.vn

Hotline

0972 710 812