Cài đặt Odoo trên Ubuntu 20.04

Tóm tắt nội dung

Odoo là gì ? Cài đặt Odoo trên Ubuntu 20.04 | Odoo là một phần mềm ERP mã nguồn mở viết bằng ngôn ngữ lập trình Python. ERP là viết tắt của từ tiếng Anh: Enterprise Resource Planning. Nói một cách tóm gọn ERP có thể được hiểu là việc tích hợp các thành phần để quản lý một doanh nghiệp.

Để dễ hình dung hơn, một doanh nghiệp sẽ có nhiều bộ phận cần được quản lý như: quản lý kho (inventory), quản lý bán hàng (sale), quản lý nhân viên (employeee), điểm bán hàng (point of sale – POS), … và các module này được tích hợp vào một phần mềm quản lý đó là Odoo, thay vì mỗi bộ phận dùng một phần mềm.

Hướng dẫn cài đặt:

Cài đặt  PostgresSQL Server dùng lệnh sau:

# sudo apt install postgresql

Cài đặt odoo trên ubuntu 20.04

Bấm ‘ y’ để tiếp tục

Khởi động các dịch vụ của PostgresSQL :

# systemctl status postgresql

cài đặt odoo trên Ubuntu 20.04

# systemctl is-enabled postgresql

cài đặt odoo trên ubuntu 20.04

Cài đặt Wkhtmltopdf  tiện ích nhỏ để chuyển trang html sang PDF:

# wget https://github.com/wkhtmltopdf/wkhtmltopdf/releases/download/0.12.5/wkhtmltox_0.12.5-1.bionic_amd64.deb

Cài đặt odoo trên ubuntu 20.04

# sudo dpkg -i wkhtmltox_0.12.5-1.bionic_amd64.deb

Cài đặt odoo trên ubuntu 20.04

# sudo apt -f install

Cài đặt odoo trên ubuntu 20.04

Bấm ‘y’ để tiếp tục

Xác minh Wkhtmltopdf  đã được cài đặt

# which wkhtmltopdf

# which wkhtmltoimage

Tải gói cài đặt Odoo bằng các lệnh sau:

# sudo wget -O - https://nightly.odoo.com/odoo.key | sudo apt-key add -

# sudo echo "deb http://nightly.odoo.com/13.0/nightly/deb/ ./" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/odoo.list

# sudo apt-get update && apt-get install odoo

Xác minh và kích hoạt dịch vụ của Odoo:

# systemctl status odoo

# systemctl is-enabled odoo

Xác nhận odoo đang học động  trên port 8069

# sudo ss -tpln

Cài đặt Nginx cho Ubuntu:

# sudo apt install nginx

Kiểm tra xem dịch vụ Nginx có hoạt động không:

# systemctl status nginx

# systemctl is-enabled nginx

Tạo server Nginx cho Odoo:

# sudo vi /etc/nginx/conf.d/odoo.conf

Đoạn mã code cấu hình máy chủ:

server {
listen 80;
server_name odoo.tecmint.lan; access_log /var/log/nginx/odoo_access.log; 
error_log /var/log/nginx/odoo_error.log; 
proxy_buffers 16 64k; proxy_buffer_size 128k; 
location / { proxy_pass http://127.0.0.1:8069; 
proxy_redirect off; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; 
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; 
proxy_set_header Host $http_host; } location ~* /web/static/ { proxy_cache_valid 200 60m; 
proxy_buffering on; expires 864000; 
proxy_pass http://127.0.0.1:8069; } 
gzip on; gzip_min_length 1000; }

Kiểm tra lỗi:

# sudo nginx -t

Khởi động lại nginx:

# sudo systemctl restart nginx

Chạy dịch vụ fileWall:

# sudo ufw allow http

# sudo ufw allow https

# sudo ufw reload

Truy cập vào Web Administration :(http://Ip_server:8069)

Tạo cơ sở dữ liệu

Giao diện của odoo:

Logo Cloud Việt

Thông Tin Và Hoạt Động Của Chúng Tôi

Cloud Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ TTDL uy tín tại Việt Nam. Với tiêu chí là đặt quyền lợi và trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu để  đem đến dịch vụ tốt nhất.

Trụ sở chính

110/20/41 đường số 30, phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM

Ngày làm việc

Thứ 2 - Thứ 6, Hàng tuần

Giờ làm việc

08 : 00 AM - 18 : 00 PM

Email

Support@cloudviet.com.vn

Hotline

0972 710 812