Viettel IDC

VNNIC
Cooky

Contacts
seozie-img

Java là gì ?

Java là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên thế giới, được sử dụng để xây dựng các loại ứng dụng đa nền tảng khác nhau.

Cài đặt Java

Cài đặt OpenJDK mặc định (Java 11)

Đầu tiên cập nhật lại hệ thống:
sudo apt update
Sau khi cập nhât xong, cài đặt OpenJDK bằng lệnh sau:
sudo apt install default-jdk
Nhập”Y” để tiếp tục Xác định cài đặt thành công bằng cach kiểm tra phiên bản của nó:
java -version
Tại thời điểm này, bạn đã cài đặt thành công Java trên hệ thống Ubuntu của mình

Cài đặt Oracle Java

Cài đặt các phụ thuộc cần thiết để thêm một kho lưu trữ mới :
sudo apt install software-properties-common
Bật PPA Uprising Linux bằng cách chạy các lệnh sau:
sudo add-apt-repository ppa:linuxuprising/java
Nhấn “Enter” để tiếp tục Khi kho lưu trữ được thêm vào, hãy cập nhật danh sách gói và cài đặt gói oracle-java11-installer bằng cách nhập:
sudo apt update
sudo apt install oracle-java11-installer-local
Nhập “y” để tiếp tục cài đặt Xác minh cài đặt bằng cách chạy lệnh sau sẽ in phiên bản :
java -version

Đặt phiên bản Java mặc định

Để kiểm tra phiên bản Java mặc định, bạn sẽ sử dụng lệnh sau:
java -version
Nếu bạn có nhiều cài đặt Java để thay đổi phiên bản mặc định, hãy sử dụng công cụ update-alternatives :
sudo update-alternatives --config java
Để thay đổi phiên bản Java mặc định, chỉ cần nhập số phiên bản (số trong cột Lựa chọn) và nhấn Enter

Gỡ cài đặt Java

Nếu vì bất kỳ lý do gì bạn muốn gỡ cài đặt gói Java, bạn có thể gỡ cài đặt nó giống như bất kỳ gói nào khác được cài đặt cùng apt . Dùng lệnh sau để gỡ cài đặt . Ở đây mình sẽ gỡ openJDK 11:
sudo apt remove openjdk-11-jdk

Phần kết:

Trong hướng dẫn này, bạn đã học cách cài đặt và quản lý nhiều phiên bản Java trên máy chủ Ubuntu của mình.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.