loading

Viettel IDC

VNNIC
Cooky

Contacts
seozie-img

Apache meven trên centos 8 là gì?

Apache maven là một chương trình quản lý dự án cho phép các developers có thể quản lý về version, các dependencies ( các thư viện sử dụng trong dự án ) , quản lý build, tự động download javadoc & source, …

Cài đặt Apache Maven:

Cài đặt Maven trên CentOS 8 khá đơn giản trên Centos 8. Cài đặt Maven bằng lệnh sau: Nhập “y” để tiếp tục quá trình cài đặt Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất , kiểm tra phiên bản bằng lệnh sau: Maven đã được cài đặt trên hệ thống CentOS của bạn

Cài đặt bản phát hành mới nhất của Apache Maven:

Cài đặt OpenJDK:

Chạy lệnh sau để cài đặt OpenJDK: NHập “Y” để tiếp tục quá trình cài đặt: Sau khi cài đặt xong kiểm tra phiên bản bằng lệnh sau:

Tải xuống Apache Maven:

Bắt đầu bằng cách tải xuống kho lưu trữ Apache Maven trong thư mục /tmp bằng wget lệnh: Sau khi quá trình tải xuống hoàn tất, hãy giải nén kho lưu trữ trong thư mục /opt: Để có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với các phiên bản và bản cập nhật của Maven, chạy lệnh sau:

Thiết lập các biến môi trường:

Tiếp theo, chúng ta sẽ cần thiết lập các biến môi trường,tạo và mở tệp maven.sh lên: Dán đoạn code này vào: Lưu và đóng tập tin Chạy lệnh chmod để thực thi tập lệnh: Tải các biến môi trường bằng lệnh source : Xác định cài đặt bằng lệnh sau:

Phần kết:

Ở trên mình đã hướng dẫn cài đặt Apache Maven trên CentOS 8

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *