Viettel IDC

VNNIC
Cooky

Contacts
seozie-img

 

Apache CouchDB là một dạng cơ sở dữ liệu NoSQL mã nguồn mở và miễn phí được phát triển bởi Apache Software Foundation. Nó có thể được sử dụng như một cơ sở dữ liệu một note hoặc cụm cơ sở dữ liệu và được lưu dưới dạng document/JSON.

CouchDB được thiết kế nhắm tới tính dễ sử dụng và phục vụ cho môi trường web.

CouchDB có API dạng RESTFul giúp cho việc giao tiếp với cơ sở dữ liệu được đơn giản.

Trong bài viết dưới đây mình sẽ trình bày cách cài đặt và cấu hình CouchDB trên CentOS 8.

Cài đặt CouchDB trên CentOS 8 

Vi CouchDB có sẵn trong kho lưu trữ CentOS nên mình sẽ bật kho lưu trữ của CentOS lên :

# sudo yum install -y yum-utils

# sudo yum-config-manager --add-repo https://couchdb.apache.org/repo/couchdb.repo

 

sau đó cài đặt bằng lệnh sau :

# sudo yum install -y couchdb

tiếp theo mình khởi động lại dịch vụ Couchdb :

# sudo systemctl enable --now couchdb

Cấu hình CouchDB

CouchDB có chết độ nut hoặc cụm và mình chọn chế nut để làm ví dụ.

bây giờ mình sẽ tạo một user và một cơ sở dữ liệu.

bắt đầu mình mở file /opt/couchdb/etc/local.ini và sửa như sau : 

# sudo vi /opt/couchdb/etc/local.ini

dưới dòng [admin] là định dạng username = password , bạn có thể thêm nhiều tài khoản ở dưới 

sau đó khởi động lại dịch vụ CouchDB.

# sudo systemctl restart couchdb

sau đó tạo cơ sở dữ liệu bằng curl như sau 

# curl -u admin:mysecretpasswd -X PUT http://127.0.0.1:5984/_users

# curl -u admin:mysecretpasswd -X PUT http://127.0.0.1:5984/_replicator

# curl -u admin:mysecretpasswd -X PUT http://127.0.0.1:5984/_global_changes

để xác minh xem mình đã cài đặt thành công hay không thì sử dụng lệnh sau :

# curl http://127.0.0.1:5984/

Kết luận

Và mình đã kết thúc phần trình bày cách cài đặt và cấu hình CouchDB trên CentOS 8 .

Nếu bạn có những câu hỏi nào hoặc vẫn đề nào đừng quên để lại câu hỏi bên dưới mình sẽ giải quyết tất cả cho bạn.

Nguồn : Linuxize.com

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.