loading

Viettel IDC

VNNIC
Cooky

Contacts
seozie-img
Các lệnh sudo được thiết kế để cho phép người dùng chạy chương trình với những đặc quyền an ninh của người dùng khác, theo mặc định người dùng root.

Các bước tạo người dùng Sudo

Làm theo các bước bên dưới để tạo tài khoản người dùng mới và cấp cho nó quyền truy cập sudo.

Tạo một User mới

Tạo tài khoản người dùng mới bằng lệnh adduser. Đừng quên thay thế username bằng tên người dùng mà bạn muốn tạo: Sau khi bạn đặt mật khẩu, lệnh sẽ tạo một thư mục chính cho người dùng, sao chép một số tệp cấu hình trong thư mục chính và nhắc bạn thiết lập thông tin của người dùng mới. Nếu bạn muốn để trống tất cả thông tin này, chỉ cần nhấn ENTER để chấp nhận các giá trị mặc định.

Thêm User mới vào nhóm sudo

Để thêm User bạn đã tạo vào nhóm sudo dùng lệnh sau:

Kiểm tra quyền truy cập sudo

Chuyển sang User mới được tạo: Sử dụng sudo để chạy lệnh whoami: Nếu người dùng có quyền truy cập sudo thì đầu ra của lệnh whoami sẽ là “root”:

Cách sử dụng sudo

Để sử dụng sudo, chỉ cần đặt tiền tố trước lệnh bằng sudovà dấu cách:

Phần kết

Bạn đã học cách tạo người dùng có đặc quyền sudo.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *