IP address
Đặt địa chỉ IP tĩnh cho windows server 2019

Địa chỉ IP được DHCP gán theo mặc định, vì vậy hãy đặt địa chỉ IP tĩnh cho việc quản lý và sử dụng Server.Trên Configure Cluster(CUI)Cấu hình như sau. Windows PowerShell Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved. # make sure network interfaces PS C:UsersAdministrator> Get-NetIPInterface -AddressFamily IPv4 ifIndex InterfaceAlias AddressFamily NlMtu(Bytes) InterfaceMetric Dhcp […]