logo_windows-server-2019
Cấu hình DHCP Server

Nếu máy chủ để cài đặt DHCP của bạn là máy chủ độc lập, bạn có thể đăng nhập để cấu hình bằng tài khoản Administrator, nhưng nếu máy chủ của bạn nằm trong Active Directory bạn cần quyền truy cập và cài đặt từ Admin để cấu hình và cài đặt DHCP làm máy […]

Cài đặt DNS Server

 Cấu hình DNS Server để cung cấp tính năng phân giải tên máy chủ hoặc địa chỉ IP.Cài đặt trên Cui: chạy Powershell với quyền admin, và chạy lệnh như sau. Windows PowerShell Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved. # install DNS with admin tools PS C:UsersAdministrator> Install-WindowsFeature DNS -IncludeManagementTools Success Restart Needed Exit […]