Thêm CNAME Record trong DNS

Cấu hình trên PowerShell Thêm CNAME record [fd3s] vào máy chủ [rx-7] trong Zone [srv.world]. Windows PowerShell Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved. PS C:UsersAdministrator> Add-DnsServerResourceRecordCName -Name “fd3s” -HostNameAlias “rx-7.srv.world” -ZoneName “srv.world” -PassThru HostName RecordType Type Timestamp TimeToLive RecordData ——– ———- —- ——— ———- ———- fd3s CNAME 5 0 01:00:00 rx-7.srv.world. PS C:UsersAdministrator> Get-DnsServerResourceRecord […]