Thêm Computer Accounts trên windows server 2019

Thêm Computer Accounts trên CUI Chạy PowerShell hoặc Command Prompt và sừ dụng lệnh dsadd computer # show current computer list PS C:UsersAdministrator> dsquery computer -name * “CN=FD3S,OU=Domain Controllers,DC=srv,DC=world” “CN=RX-5,CN=Computers,DC=srv,DC=world” # for example, add a computer [RX-7] under the [Computers] PS C:UsersAdministrator> dsadd computer CN=RX-7,CN=Computers,DC=srv,DC=world dsadd succeeded:CN=RX-7,CN=Computers,DC=srv,DC=world PS C:UsersAdministrator> dsquery computer -name RX-7 “CN=RX-7,CN=Computers,DC=srv,DC=world” # […]

Thêm Organizational Unit trên windows server 2019

Thêm Organizational Unit trên CUI Chạy PowerShell or Command Prompt và sử dụng lệnh dsadd ou. # show current Organizational Unit list PS C:UsersAdministrator> dsquery ou -name * “OU=Domain Controllers,DC=srv,DC=world” # for example, add an Organizational Unit [Hiroshima] PS C:UsersAdministrator> dsadd ou OU=Hiroshima,DC=srv,DC=world dsadd succeeded:OU=Hiroshima,DC=srv,DC=world PS C:UsersAdministrator> dsquery ou -name Hiroshima “OU=Hiroshima,DC=srv,DC=world” # for adding […]

Thêm Group Accounts bằng câu lệnh trong windows server 2019

Chạy PowerShell hoặc Command Prompt và sử dụng lệnh dsadd  group.  # show current group list PS C:UsersAdministrator> dsquery group -name * “CN=Administrators,CN=Builtin,DC=srv,DC=world” “CN=Users,CN=Builtin,DC=srv,DC=world” “CN=Guests,CN=Builtin,DC=srv,DC=world” “CN=Print Operators,CN=Builtin,DC=srv,DC=world” “CN=Backup Operators,CN=Builtin,DC=srv,DC=world” ….. ….. # for example, add [DBAdmin] group PS C:UsersAdministrator> dsadd group CN=DBAdmin,CN=Users,DC=srv,DC=world ` -secgrp yes ` -scope g ` -desc “Database Admin Group” dsadd succeeded:CN=DBAdmin,CN=Users,DC=srv,DC=world PS […]

Thêm Group Accounts trên windows server 2019

Mở Server Manager và chọn Tools – Active Directory Users and Conputers, tiếp theo, nhấn chuột phải vào Users và chọn New – Group. Nhập tên Group mà bạn muốn chọn Group mới đã được tạo Để thêm người dùng vào nhóm,nhấp chuột phải vào nhóm và chọn Properties. chọn vào tab Members và nhấn […]

Thêm tài khoản người dùng bằng câu lệnh

Dùng Powershell hoặc Command Prompt để thêm tài khoản người dùng sử dụng lệnh dsadd user. # show current user list PS C:UsersAdministrator> dsquery user -name * “CN=Administrator,CN=Users,DC=srv,DC=world” “CN=Guest,CN=Users,DC=srv,DC=world” “CN=Serverworld,CN=Users,DC=srv,DC=world” “CN=sshd,CN=Users,DC=srv,DC=world” “CN=krbtgt,CN=Users,DC=srv,DC=world” # for example, add [Redstone] user PS C:UsersAdministrator> dsadd user CN=Redstone,CN=Users,DC=srv,DC=world ` -pwd P@ssw0rd01 ` -mustchpwd yes ` -ln Redstone ` -fn R5 […]

Thêm tài khoản người dùng
Thêm tài khoản người dùng trong windows server 2019

Thêm tài khoản người dùng trên Active Directory. Mở Server Manager và nhấn vào Tools – Active Directory Users and Conputers. Nhấp chuột phải vào Users và chọn New-User Nhập thông tin người dùng và tên đăng nhập Đặt mật khẩu cho tài khoản Kiểm tra lại thông tin tài khoản và nhấn vào Finish để hoàn thành. […]

Cấu hình Domain Controller
Cấu Hình Domain Controller

1. Cấu hình trên powershell Windows PowerShell Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved. # set forest/domain functional level as Windows Server 2016 = [WinThreshold] # for [-DomainNetbiosName], set any NetBIOS name # for [-SafeModeAdministratorPassword], set any password for SafeMode PS C:UsersAdministrator> Install-ADDSForest -DomainName “srv.world” ` -ForestMode WinThreshold ` -DomainMode WinThreshold ` -DomainNetbiosName FD3S01 ` […]

windows, windows server, active directory
Active Directory là gì? tổng quan về Active Directory

Active Directory là gì? Active Directory (AD) là một kiến trúc độc quyền của Microsoft. Theo đó nó là 1 kiến trúc không thể nào thiếu trên Windows Server và có thể được hiểu là 1 dịch vụ thư mục. Active Directory là một hệ thống được chuẩn hóa với khả năng quản trị tập […]