Thuê chỗ đặt máy chủ

Trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế tier 3+, đảm bảo dự phòng 2n+1

Dedicate Private Cloud

Hệ thống riêng của bạn, đảm bảo an toàn riêng tư và toàn vẹn dữ liệu

Bảng giá thuê máy chủ

Chi tiết phí dịch vụ thuê máy chủ. Tối ưu chi phí cho khách hàng

Cloud Server

Nền tảng điện toán đám mây, hoạt động trên nhiều kết nối server vật lý khác nhau

Khắc phục lôi: DirectAdmin – Ticket::deliverMessage::Can’t read ./data/admin/tickets.list: Unable to get Lock on file

Tóm tắt nội dung

DirectAdmin – Ticket::deliverMessage::Can’t read ./data/admin/tickets.list: Unable to get Lock on file:

Vào 1 ngày đẹp trời khi kiểm tra server mình thấy process dataskq chiếm tải cao trên directadmin, sau đó mình dùng lệnh
tail -n 10 /var/log/directadmin/errortaskq.log
Thì nhận được thông báo lỗi như sau
2016:02:18-09:22:15: removing old lock: ./data/admin/tickets.list.lock (age: 68 seconds)
2016:02:18-09:23:04: Ticket::deliverMessage::Can't read ./data/admin/tickets.list: Unable to get Lock on file:
file is locked by another process
Để khắc phục vấn đề trên bạn làm theo hướng dẫn sau để xóa toàn bộ Message System của directadmin
# cd /usr/local/directadmin/data/admin
# cp tickets.list tickets.list.backup
# echo -n "" > tickets.list
# killall -9 dataskq directadmin
# /etc/init.d/directadmin restart