loading

Viettel IDC

VNNIC
Cooky

Contacts
seozie-img
Để đủ điều kiện một website chạy bằng ngôn ngữ mã nguồn mở php hoạt động được ngoài hạ tầng máy chủ (cloud server) thì cần có ít nhất các services sau: Php, apache (nginx), mysql (maria db). Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt các service trên một cách đơn giản nhất:

1. Cài đặt php 7.4 và apache 2 trên Ubuntu 18.04 và 20.04

Tiếp theo, cài đặt software-properties-common, bổ sung quản lý cho các nguồn phần mềm bổ sung: Tiếp theo, cài đặt kho lưu trữ ppa:ondrej/php, kho lưu trữ này sẽ cung cấp cho bạn tất cả các phiên bản PHP của bạn: Bắt đầu cài đặt php 7.4: Kiểm version: Cài đặt các module cần thiết theo php 7.4

2. Cài đặt maria db trên Ubuntu 18.04 và Ubuntu 20.04

2.1 Cài đặt maria db

Làm theo tuần tự các bước như sau:
  • Enter current password for root (enter for none):  Enter
  • Set root password? [Y/n]: Y
  • New password: Enter password
  • Re-enter new password: Repeat password
  • Remove anonymous users? [Y/n]: Y
  • Disallow root login remotely? [Y/n]: Y
  • Remove test database and access to it? [Y/n]:  Y
  • Reload privilege tables now? [Y/n]:  Y

2.2. Tạo database name

2.3. Bật chế độ remote access cho maria db

Chỉnh file 50-server.cnf trong mariadb.conf.d cho phép ip ngoài kết nối đến database, mặc định ip localhost: 127.0.0.1
  • Nếu mở cho tất cả ip được kết nối tới database thì thay bằng IP 0.0.0.0
  • Nếu chỉ cho phép một ip kết nối tới thì đặt IP server đó, ở đây server web của mình ip: 10.0.100.10
Tiếp theo tạo user cho phép remote access Kiểm tra kết nối database: Cuối cùng, Server mở port cho phép ip server web kết nối vào database Xem mục 3 ufw.

3. Cài đặt firewall ufw trên Ubuntu 18.04 và Ubuntu 20.04

Cài đặt firewall ufw: Kiểm tra tình trạng ufw: Bật ufw trên máy chủ ubuntu 20.04: Kiểm tra danh sách port: Kiểm tra services apache dùng những port nào: Mở port SSH: hoặc Mở port http, https: hoặc Mở port cho phép ip truy cập vào service: cụ thể ở đây cho phép IP 10.0.0.10 vào MariaDB:

4. Kiểm tra

4.1. Kiểm tra kết nối Web

Mở browser lên và nhập địa chỉ ip server: https://yourip/

4.2. Kiểm tra kết nối remote access Maria DB

Trên server ip 10.0.100.11 kiểm tra như sau: # telnet 10.0.100.11 3306

5. Remove Maria DB và upgrade từ version mariadb 10.3 lên 10.4 hoặc cao hơn

Remove maria DB cũ ra: hoặc Tiến hành cài lại mariadb mới, làm theo các lệnh dưới đây

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *