Hướng dẫn cài đặt Nginx mới nhất (bản nginx-1.18.0) làm webserver trên centos 7

Tóm tắt nội dung

NGINX là một web server mạnh mẽ và sử dụng kiến trúc đơn luồng, hướng sự kiện vì thế nó hiệu quả hơn Apache server nếu được cấu hình chính xác. Nó cũng có thể làm những thứ quan trọng khác, chẳng hạn như load balancing, HTTP caching, hay sử dụng như một reverse proxy.

1. Chuẩn bị cài đặt

Webserver: Chuẩn bị một máy chủ cài đặt OS Centos 7.6.1810 có địa chỉ IP public 10.10.11.165 Máy Client: Chuẩn bị một máy client cài đặt OS Win 10 để kiểm tra truy cập website với IP client 10.10.11.160

2. Cài đặt

Tắt selinux
sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/sysconfig/selinux
sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g'  /etc/selinux/config
Tắt firewall trên server
systemctl disable firewalld
systemctl stop firewalld
Update OS cho webserver dùng lệnh
yum update -y
init 6
Khi server online truy cập lại ssh vào server với quyền root và tiến hành cài đặt Để cài đặt nginx chúng ta lựa chọn một trong hai cách bên dưới Cài đặt nginx theo lệnh yum Cài đặt nginx theo Source

2.1 Cài đặt Nginx theo lênh yum

Chúng ta truy cập vào đường dẫn repo
cd /etc/yum.repos.d/
Tạo file repo cho nginx cat >> nginx.repo << “EOF” [nginx] name=nginx repo baseurl=http://nginx.org/packages/centos/$releasever/$basearch/ gpgcheck=0 enabled=1 EOF Cài đặt nginx
yum install nginx -y
Start service nginx
service nginx start
Chuyển tới bước tiếp theo

2.2 Cài đặt Nginx theo source

Cài đặt các package cần thiết để compile Nginx từ source
yum groupinstall " Development Tools" -y
yum install zlib-devel pcre-devel openssl-devel wget -y
yum install epel-release -y
Cài đặt thêm các thành phần phụ thuộc của nginx
yum install perl perl-devel perl-ExtUtils-Embed libxslt libxslt-devel libxml2 libxml2-devel gd gd-devel GeoIP GeoIP-devel -y
Tiến hành download source nginx tại trang https://nginx.org/download/. Trong bài viết này sử dụng source version nginx 1.15.0
cd /usr/src/
wget https://nginx.org/download/nginx-1.15.0.tar.gz
tar -xzf nginx-1.15.0.tar.gz
Truy cập vào đường dẫn chứa source nginx vừa giải nén
cd nginx-1.15.0/
Tiến hành config từ script
./configure --prefix=/etc/nginx --sbin-path=/usr/sbin/nginx --error-log-path=/var/log/nginx/error.log --pid-path=/var/run/nginx.pid --lock-path=/var/run/nginx.lock --user=nginx --group=nginx
make
make install
Tạo user và tiến hành phân quyền owner cho thư mục
useradd nginx
chown -R nginx:nginx /etc/nginx/
Tạo file để chạy lệnh mỗi khi stop hoặc start service nginx
cat >> /usr/lib/systemd/system/nginx.service << "EOF"
[Unit]
Description=nginx - high performance web server
Documentation=https://nginx.org/en/docs/
After=network-online.target remote-fs.target nss-lookup.target
Wants=network-online.target

[Service]
Type=forking
PIDFile=/var/run/nginx.pid
ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -c /etc/nginx/conf/nginx.conf
ExecStart=/usr/sbin/nginx -c /etc/nginx/conf/nginx.conf
ExecReload=/bin/kill -s HUP $MAINPID
ExecStop=/bin/kill -s TERM $MAINPID

[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF
Start Service nginx và cấu hình auto start service mỗi khi server reboot systemctl start nginx systemctl enable nginx Chuyển tới bước tiếp theo

2.3 Kiểm tra cài đặt cấu hình

Kiểm tra lại cấu hình nginx xem đã chính xác chưa bằng lệnh bên dưới Với kiểu cài đặt theo lệnh
yum nginx -t -c /etc/nginx/nginx.conf
Với kiều cài đặt theo
Source nginx -t -c /etc/nginx/conf/nginx.conf
Kết quả trả về như bên dưới là cài đặt đã thành công Chúng ta tiến hành truy cập website từ máy Win Client với kết quả trả về như sau là hoàn thành
Logo Cloud Việt

Thông Tin Và Hoạt Động Của Chúng Tôi

Cloud Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ TTDL uy tín tại Việt Nam. Với tiêu chí là đặt quyền lợi và trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu để  đem đến dịch vụ tốt nhất.

Trụ sở chính

110/20/41 đường số 30, phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM

Ngày làm việc

Thứ 2 - Thứ 6, Hàng tuần

Giờ làm việc

08 : 00 AM - 18 : 00 PM

Email

Support@cloudviet.com.vn

Hotline

0972 710 812