Viettel IDC

VNNIC
Cooky

Contacts
seozie-img

 

Yarn là gì ?

Yarn là một trình quản lý gói JavaScript tương thích với npm giúp bạn tự động hóa quá trình cài đặt, cập nhật, cấu hình và gỡ bỏ các gói npm. Nó lưu trữ mọi gói tải xuống và tăng tốc quá trình cài đặt bằng cách thực hiện song song các hoạt động.

Cài đặt Yarn:

Cài đặt Yarn trên Ubuntu khá đơn giản.

Nhập khóa GPG của kho lưu trữ và thêm Yarn vào kho lưu trữ APT   của bạn bằng cách chạy các lệnh sau:

curl -sS https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list

Sau khi chạy lệnh các bạn sẽ thấy chữ “OK” các bạn đã nhập khóa GPG thành công

Sau khi đã thêm Yarn vào kho lưu trữ , chạy lệnh sau để cài đặt:

sudo apt update
sudo apt install yarn

Nhập “Y” để tiếp tục cài đặt.

Chạy lệnh sau để cài đặt Node.js(nếu bạn đã cài đặt node.js thì có thể bỏ qua):

sudo apt install nodejs npm

Sau khi cài đặt Node.js kiểm tra phiên bản để xác mình cài đặt thành công:

Như ở trên các bạn thấy node.js đang chạy ở phiên bản 10.19.

Xác minh phiên bản Yarn để xác định cài đặt thành công:

yarn --version

Như ở trên các bạn đã thấy Yarn đã được cài đặt.

Sử dụng Yarn:

Tạo dự án mới:

Tạo thư mục cho dự án của bạn :

mkdir ~/my_project && cd ~/my_project

Tạo một dự án mới bằng lệnh sau:

yarn init my_project

Nhập thông tin của dự án

Sau khi hoàn thành, tập lệnh tạo một tệp package.json cơ bản chứa thông tin được cung cấp.

Thêm phụ thuộc:

Để thêm gói npm vào các phần phụ thuộc của dự án, hãy sử dụng lệnh yarn add :

yarn add [package_name]

Để cài đặt một phiên bản hoặc thẻ cụ thể, hãy sử dụng cú pháp sau:

yarn add [package_name]@[version_or_tag]

Nâng cấp phụ thuộc:

Để nâng cấp các gói, hãy sử dụng một trong các lệnh sau:

yarn upgrade
yarn upgrade [package_name]
yarn upgrade [package_name]@[version_or_tag]

Loại bỏ các phụ thuộc:

Để loại bỏ ác phụ thuộc sử dụng lệnh sau:

yarn remove [package_name]

Cài đặt tất cả các phụ thuộc dự án:

Để cài đặt tất cả các phụ thuộc cho dự án sử dụng 1 trong 2 lệnh sau;

yarn

Hoặc:

yarn install

Phần kết:

Ở trên mình đã hướng dẫn các banh cài đặt Yarn trên Ubuntu 20.04

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.