Viettel IDC

VNNIC
Cooky

Contacts
seozie-img

Yarn là gì:

Yarn là một trình quản lý gói JavaScript tương thích với npm giúp bạn tự động hóa quá trình cài đặt, cập nhật, cấu hình và gỡ bỏ các gói npm. Nó lưu trữ mọi gói tải xuống và tăng tốc quá trình cài đặt bằng cách thực hiện song song các hoạt động.

Cài đặt Yarn:

Cài đặt node.js lên hệ thống của bạn(nếu bạn đã cài đặt rồi có thể bỏ qua bước này):
sudo dnf install @nodejs
Bật kho lưu trữ Yarn và nhập khóa GPG của kho lưu trữ:
curl --silent --location https://dl.yarnpkg.com/rpm/yarn.repo | sudo tee /etc/yum.repos.d/yarn.repo
sudo rpm --import https://dl.yarnpkg.com/rpm/pubkey.gpg
Kho lưu trữ chính thức của Yarn được duy trì nhất quán và cung cấp phiên bản cập nhật nhất. Khi kho lưu trữ được kích hoạt, hãy cài đặt Yarn:
sudo dnf install yarn
Nhập”Y” để tiếp tục quá trình cài đặt Sau khi chạy xong sẽ hiển thị như sau: Xác minh cài đặt bằng cách kiểm tra phiên bản:
yarn --version

Sử dụng Yarn:

Tạo một dự án mới:

Để tạo một dự án Yarn mới, hãy sử dụng lệnh yarn init theo sau là tên dự án. Ví dụ, để tạo một dự án có tên, my_project bạn sẽ nhập lệnh sau:
yarn init my_project
Bạn cũng có thể bắt đầu một dự án Yarn trong một thư mục hiện có. Để làm như vậy, hãy điều hướng đến thư mục và thực thi:’
yarn init

Thêm phụ thuộc:

Để thêm một gói làm phụ thuộc vào dự án của bạn, hãy chạy yarn add :
yarn add [package_name]
Theo mặc định, nếu chỉ tên gói được cung cấp, Yarn sẽ cài đặt phiên bản mới nhất. Để cài đặt một phiên bản hoặc thẻ cụ thể, hãy sử dụng cú pháp sau:
yarn add [package_name]@[version_or_tag]

Nâng cấp sự phụ thuộc :

Để nâng cấp các gói, hãy sử dụng một trong các lệnh sau:
yarn upgrade
yarn upgrade [package_name]
yarn upgrade [package_name]@[version_or_tag]

Loại bỏ sự phụ thuộc:

Để loại bỏ một gói khỏi các phần phụ thuộc của dự án, hãy gọi yarn removelệnh theo sau bởi tên gói:
yarn remove [package_name]

Cài đặt tất cả các phụ thuộc dự án:

Để cài đặt tất cả các phụ thuộc của một dự án hiện có được chỉ định trong package.json:
yarn install

Phần kết:

Mình đã hướng dẫn cài đặt Yarn trên CentOS 8

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.