Viettel IDC

VNNIC
Cooky

Contacts
seozie-img

FFmpeg là gì ?

FFmpeg là một bộ sưu tập mã nguồn mở miễn phí để xử lý các tệp đa phương tiện. Nó chứa một tập hợp các thư viện âm thanh và video được chia sẻ như libavcodec, libavformat và libavutil. Với FFmpeg, bạn có thể chuyển đổi giữa các định dạng video và âm thanh khác nhau, đặt tốc độ lấy mẫu, thu âm thanh / video trực tuyến và thay đổi kích thước video.

Cài đặt FFmpeg:

FFmpeg không có sẵn trong kho lưu trữ CentOS 8 mặc định. Bạn có thể chọn xây dựng các công cụ FFmpeg từ nguồn hoặc cài đặt nó bằng cách sử dụng dnf từ kho lưu trữ Negativo17 . Ở đây mình dnf để cài đặt FFmpeg. Chạy các lệnh sau để kích hoạt kho lưu trữ và các phụ thuộc của kho lưu trữ Negativo17:
sudo dnf install epel-release dnf-utils
Sau khi chạy lệnh xong thấy như vậy. Sau đó chạy lệnh sau:
sudo yum-config-manager --set-enabled PowerTools
Tiếp theo chạy lệnh:
sudo yum-config-manager --add-repo=https://negativo17.org/repos/epel-multimedia.repo
Sau khi các kho lưu trữ đã được kích hoạt, chạy lệnh sau để cài đặt FFmpeg:
sudo dnf install ffmpeg
Xác minh phiên bản bằng lệnh sau:
ffmpeg -version

Sử dụng FFmpeg:

Chuyển đổi cơ bản:

Chuyển đổi tệp video từ mp4 sang webm:
ffmpeg -i input.mp4 output.webm
Chuyển đổi tệp âm thanh từ mp3 sang ogg:
ffmpeg -i input.mp3 output.ogg

Sử dụng codec:

Chuyển đổi tệp video từ mp4 sang webm bằng libvpxcodec video và libvorbiscodec âm thanh:
ffmpeg -i input.mp4 -c:v libvpx -c:a libvorbis output.webm
Chuyển đổi tệp âm thanh từ mp3 sang ogg được mã hóa bằng libopuscodec:
ffmpeg -i input.mp3 -c:a libopus output.ogg

Phần kết:

Mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt và sử dụng FFmpeg trên CentOS 8