loading

Viettel IDC

VNNIC
Cooky

Contacts
seozie-img

Ruby trên centos 8 là gì?

Ruby là một loại ngôn ngữ lập trình mang tính hướng đối tượng, điều này đồng nghĩa với việc mọi thứ có trong Ruby đều là các đối tượng, bao gồm các ký tự chữ, số hay dữ liệu boolean (gồm hai giá trị true, false).. Ngôn ngữ này có khả năng tập hợp tất cả các method và data lại với nhau để tạo thành đối tượng, sau đó kết hợp chúng trong việc lập trình.

Cài đặt Ruby:

Cài đặt Ruby từ kho lưu trữ của Centos:

Chạy lệnh sau để cài đặt ruby từ kho lưu trữ của Centos: Sau khi cài cài đặt hoàn tất, dùng lệnh sau để kiểm tra phiên bản của Ruby: Bạn đã cài đặt thành công Ruby trên máy của bạn.

Cài đặt Ruby với Rbenv:

Rbenv là một tiện ích quản lý phiên bản Ruby nhẹ cho phép bạn dễ dàng chuyển đổi các phiên bản Ruby. Bắt đầu bằng cách cài đặt git và các phụ thuộc khác cần thiết để xây dựng Ruby từ nguồn: Nhập”Y” để tiếp tục

Sau đó,chạy lệnh sau để cài đặt rbenv ruby-build:

Cài đặt rbenv và các phụ thuộc Ruby với yum: Chạy các lệnh sau để cài rbenv: Sau khi cài đặt xong dùng lệnh sau để kiểm tra phiên bản: Để có danh sách tất cả các phiên bản Ruby có thể được cài đặt bằng rbenv : Sử dụng lệnh sau đê cài đặt Ruby: Xác minh rằng đã cài đặt ruby bằng các kiểm tra phiên bản bằng lệnh sau:

Cài đặt Ruby với RVM:

RVM (Ruby Version Manager) là một công cụ dòng lệnh cho phép bạn cài đặt, quản lý và làm việc với nhiều môi trường Ruby. Đầu tiên, hãy cài đặt các phụ thuộc cần thiết rvmđể xây dựng Ruby từ nguồn: Chạy các lệnh sau để nhập các khóa GPG và cài đặt RVM: Để bắt đầu sử dụng RVM, bạn cần chạy lệnh source sau : Để có danh sách tất cả các phiên bản Ruby  chạy lệnh sau: Chạy lệnh sau để cài đặt Ruby: Chạy lệnh sau để xem phiên bản Ruby:

Phần kết:

Ở trên mình đã hướng dẫn cài đặt Ruby trên CentOS 8

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *